Vrednote civilnih incijativa

Ovu deklaraciju potpisalo je 19 aktivistica i aktivista hrvatskog civilnog društva u Zagrebu, 16. veljače 1999. godine. Sudjelovao sam u procesu njezinog sastavljanja i uređivanja, a bio sam i među potpisnicima. Ostali sastavljači/ce i potpisnici/ce bili su: Mladen Majetić, Vesna Janković, Nada Radović, Tihomil Rađa, Martina Belić, Albert Kapović (†), Andrija Vranić, Zoran Oštrić, Edin Tuzlak, Nives Radeljić, Vesna Nothig-Laslo, Toni Vidan, Ratko Vlado Aleksić, Darko Jurišić (†), Aida Bagić, Vesna Teršelič, Pero Vručinić i Vanja Nikolić.

Vrednote civilnih inicijativa” opisane su tijekom razgovora brojnih pojedinaca i pojedinki uključenih u rad neformalnih grupa i nevladinih organizacija u Hrvatskoj početkom 1999. godine. Nakon dugogodišnjeg djelovanja na razvoju civilnog društva i civilne politike, bilo nam je važno artikulirati načela koja slijedimo u svom radu i predočiti ih široj javnosti, a osobito drugim grupama koje ih prepoznaju kao svoje i žele se uključiti u participativno organiziranje kako bismo zajedničkim akcijama rješavali uočene probleme.

VREDNOTE CIVILNIH INICIJATIVA

DRUŠTVENA PROMJENA — Svrha našeg djelovanja poticanje je društvenih promjena kojima se oživotvoruju ove vrednote. Te se promjene događaju u zakonima i propisima, djelovanju institucija i organizacija u društvu i državi, te stavovima i ponašanju ljudi.

SURADNJA — U svom djelovanju promičemo kulturu suradnje i nenasilja na svim društvenim razinama.

SOLIDARNOST — Odlika našeg djelovanja jest međusobna pomoć i podrška u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba pojedinki, pojedinaca i skupina, te zaštiti njihovih interesa.

SOCIJALNA PRAVDA — Zalažemo se za pravedno, solidarno i odgovorno upravljanje društvenim dobrima, te uravnotežene odnose društvene moći radi zadovoljavanja temeljnih potreba svih građana i građanki.

TRANSPARENTNOST — Protivimo se zloupotrebama dobara, podataka, društvenog utjecaja i moći. Podržavamo javnost rada svih institucija i organizacija, odnosno pristup javnosti podacima o njihovim aktivnostima i poslovanju, ukoliko to ne ugrožava prava i slobode građanki i građana.

OSOBNA MOĆ I ODGOVORNOST — Potičemo sebe i druge na otkrivanje i korištenje svoje osobne moći i odgovornosti u sagledavanju i rješavanju problema u društvu.

SUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU — Zalažemo se za uspostavljanje sustava neposrednog uključivanja građana i građanki u pripremu i donošenje odluka koje se odnose na pojedinačne, zajedničke i javne interese, te u nadzor i provođenje javnih poslova na svim razinama.

UVAŽAVANJE OSOBNOSTI — U svom radu polazimo od potreba, stavova i mišljenja pojedinki i pojedinaca. Zalažemo se za poštivanje osobnosti i dostojanstva svakog čovjeka, te za uvažavanje različitosti.

SAMOORGANIZIRANJE — Način i oblik svog djelovanja temeljimo na samoorganiziranju građana i građanki radi zadovoljavanja vlastitih interesa i potreba.

UVAŽAVANJE ORGANIZACIJSKIH RAZNOLIKOSTI — Pojedinke i pojedinci imaju punu slobodu u izboru načina i oblika organiziranja i djelovanja radi zadovoljavanja vlastitih potreba i ostvarenja društvenih promjena.

TRAJNO UČENJE — Svoj rad temeljimo na vlastitim iskustvima, uz međusobnu razmjenu, savjetovanje i suradnju, kao i na iskustvima građanskih inicijativa koje slijede slične vrednote širom svijeta. Stalno preispitujemo i poboljšavamo svoje djelovanje.


Vrednote su u prosincu 2000. uvrštene u Program suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj u ovom obliku:

Program suradnje Vlade RH i nevladinog, neprofitnog sektora (u daljnjem tekstu: Program) temelji se na zajedničkim vrijednostima moderne demokracije i vrijednostima građanskih, civilnih inicijativa koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, solidarnosti, socijalnoj pravdi, transparentnosti, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti, samoorganiziranju, uvažavanju organizacijskih raznolikosti i trajnom učenju, a usmjeren je na stvaranje djelotvornih mehanizama koji će unaprijediti odnose između Vlade i Sektora.”


Vrednote su u cijelosti objavljene (str. 219) u knjizi U dosluhu i neposluhu: pozitivni primjeri izgradnje mira u Hrvatskoj u 90- ima i kasnije = Collusion and disobedience: positive peacebuilding practices in Croatia in 1990s and later / <urednik Goran Božičević; prijevodi Zvjezdana Balažić-Abbott … et al.> — Grožnjan : Miramida Centar, Regionalne razmjene mirovnih iskustava, 2010. ISBN 978–953–56089–0–5

Like what you read? Give Nenad Maljković a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.