Sr. Sorawit
Jan 19 · 5 min read

หนังสือภาษาอังกฤษ เล่มช่วยได้เยอะจริง เหมาะสำหรับคนตรรกะเยอะๆ

Tense คืออะไร

สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยภาษาอังกฤษดีนัก มักจะอ้อมแอ้มอึกอักว่า Tense คืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของประโยคและกิริยานี้แหละ ส่วนคนที่คลุกคลีอย่างใกล้ชิดจนได้ระดับนึง จะบอกว่า Tense เป็นหัวใจสำคัญของไวยากรณ์ทางภาษา

ทุกคนที่เราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสาร Tense จะเป็นตัวเล่นงานเราอยู่เสมอ 5555+ หากเรา “เปลี่ยนมุมมอง” ที่ต่างไปจากเดิม จริงแล้ว Tense ไม่ยากจนเกินทำความเข้าใจหรอกครับ เพราะจริงๆแล้วมุมมองแบบเก่าทำให้ Tense เป็นเรื่องที่ยากเย็น เนื่องจากแบบเก่าเราเรียนกันทีละ Tense โดยไม่เอามาเปรียบเทียบกันให้เห็นความสัมพันธ์

โดยหนังสือเล่มนี้ช่วยอธิบายให้เราเข้าง่ายขึ้น โดยจะมอง Tense เป็นเรื่องของ “เวลา” และ “สันดาน” ของ Tense นั้น

12 Tense ในภาษาอังกฤษ

การมอง Tense แบบแยกตามกลุ่มของเวลา

หน้าตาหรือโครงสร้างของ Tense ทั้ง 12

นิทานไวยากรณ์

Once upon a time… (กาลครั้งหนึ่ง มีเศรษฐีคนหนึ่งนามว่า Tense มีเมีย 4 คน)

 1. เมียคนที่แรกคือ Simple
 2. เมียคนที่สองคือ Continuous
 3. เมียคนที่สามคือ Perfect
 4. เมียคนที่สี่คือ Perfect Continuous

โดยเมียแต่ละคนให้กำเนิดบุตรสาวคนละ 3 คนนับรวมกันแล้วได้ครับ 1 โหลพอดี เรียกว่า “นางสิบสอง”

เพื่อไม่ให้สับสนเศรษฐเลยตั้งชื่อลูกสาวตามชื่อแม่แต่ละคน

โบราณสอนไว้ว่า “ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

1. The Simple Tense

มีลูกสาว 3 คน

 • ลูกคนโตชื่อ Past Simple Tense
 • คนรองชื่อ Present Simple Tense
 • คนสุดท้ายชื่อ Future Simple Tense

โดยทั้ง 3 คนนี้มีธรรมชาติพื้นฐานอย่างเดียวกับแม่ คือ ซื่อและง่าย ทำอะไรตรงไปตรงมา, FACT (เป็นความจริง)

1.1 Present Simple Tense

S + V1

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าในปัจจุบัณขณะที่พูด โดยเป็นเหตุการณ์ เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือ เกิดเป็นประจำ กระทำเป็นนิสัย และเป็นข้อเท็จจริง (FACT), มั่นใจ (CONFIDENT)

Example

 • I often come to visit Nuk.
 • I always wake up early.
 • I am a engineer.
 • Ice is cold.

1.2 Past Simple Tense

S + V2

ใช้บรรยาย Fact ที่เป็นเหตุการณนั้นเคยเกิดขึ้น และได้ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นเหตุการณ์เดียวที่สมบูรณ์ในตัวเอง, ไม่ค่อยมั่นใจ

Note:

ต้องการพูดให้สุภาพ (Politeness) : could, might

Example

 • What would you like to drink?
 • I would like a cup of coffee.
 • I lived in Bangkok for 5 years.
 • When I was young, I loved Bonus very much

1.3 Future Simple Tense

S + will + V(infinitive)

ใช้บรรยายเกี่ยวกับอนาคต (Future), เพื่อสื่อความตั้งใจอันแน่วแน่

Example

 • I will open the window. It’s too dark here.
 • She will help me doing my work.
 • I will love you forever.
 • I will do it. I promise.

2. The Continuous Tense

เมียคนที่สองมีกฎหลักประจำครอบครัว (ถ้าไม่อยากมั่วต้องรู้ว่า T.D.U. คืออะไร)

 • Temporary : ชอบทำอะไรแบบชั่วคราว ไม่ยืนยาวถาวร
 • Duration : ทำแล้วไม่เลิกในฉับพลัน อย่างน้อยต้องมีช่วงเวลาให้เห็นกันว่าทำอะไร
 • Unfinished : ทำอะไรก็อ้อยอิ่ง ไม่ทำให้เสร็จสิ้น ชอบค้างคา

2.1 Present Continuous Tense

S + is/am/are + V-ing

เป็นเหตุการณ์ตามเกิด T.D.U. โดยยึดที่กล่าวถึงเวลาปัจจุบัน

Example

 • John live in U.S.A. (อยู่ตั้งแต่กำเนิด) : Temporary
 • John is living in Bangkok (กำลังอยู่ ณ ตอนนี้) : Temporary
 • Donut is shooting again and again. : Duration
 • He is shooting. : Duration
 • He is pointing the gun. : Duration
 • Donut is painting an umbrella. (กำลังวาดรูปร่ม) : Unfinished
 • The birds are flying. : Unfinished

Note:

be + going to + V(infinitive)

มักจะใช้ในกรณีที่มีหลักฐานชัดเจน ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้

 • Oh! It’s ten past ten. I’m going to be late. (โอ้ 10 โมง 10 นาทีที่แล้ว เห็นทีว่าฉันต้องสายแน่ๆ)
 • It’s going to rain soon.

Preplanning (วางแผนไว้ล่วงหน้า)

 • I’m leaving tommorow.
 • I’m not working for these people next year.

2.2 Past Continuous Tense

S + was/were+ V-ing

เป็นเหตุการณ์ตามเกิด T.D.U. โดยยึดที่กล่าวถึงเวลาอดีต

Example

 • It was raining very hard last night.
 • It was raining very hard when John came home last night.

2.3 Future Continuous Tense

S + will +be +V-ing

เป็นเหตุการณ์ตามเกิด T.D.U. โดยยึดที่กล่าวถึงเวลาอนาคต

Example

 • Tomorrow, from 10 to 11 o’clock, I will be working. Please do not come during that time
 • Please do not come at 2 pm tomorrow, because Donut will be attending the English class then

Note : (Past Continuous + Past Simple)

While she was playing violin for Donut, He smiled the sighed.

3. The Perfect Tense

เมียคนที่ 3 เชื่อเรื่องผลแห่งกรรม, อ้างอิง, ถ้าไม่มีวันนั้น คงไม่มีวันนี้ (มองย้อนหลัง)

 1. ทำไปแล้ว ได้เกิดขึ้นแล้ว
 2. สิ่งที่ทำไปแล้ว มีความเกี่ยวข้องกับเวลาที่อ้างอิงเสมอ — Present, Past, Future

Prefect : การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเสร็จสมบูรณ์

 • I have painted this picture by myself.
 • Look! How nice it is!

3.1 Present Prefect Tense

S + has/have + V3

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือ เกิดเป็นประจำ ทำเป็นนิสัย (จบไปแล้ว แจกแจงรายละเอียด)

Example

 • Donut has studied French in France and Italian in Italy. Now he speaks both language. (Present Prefect Tense , Present Simple Tense)
 • I have done many things.
 • Donut has lived in Bangkok sine 2006.
 • I have played football with my friends.

3.2 Past Prefect Tense

S + had + V3

Example

 • I had finished my work before I went to home.
 • Donut met her boyfriend 4 years ago after she had finished her studies in Thailand.

3.3 Future Prefect Tense

S + will + have + V3

Example

 • I will have gone by the time you arrive home tomorrow.
 • I will have been here for ten years next April.
 • I’m saving money at the moment. I think I will have saved 1,000 Baht by the end of this month.

4. The Perfect Continuous Tense

 • Prefect : มองย้อนหลัง
 • Continuous : T.D.U

4.1 Present Prefect Continuous Tense

S + has/have + been + V-ing

Example

 • I have been waiting for her since 6.00 pm.

4.2 Past Prefect Continuous Tense

S + had + been + V-ing

Example

 • I had been studying English for ten year before I met Nuk.
 • Yesterday, I had been waiting for her for three hour, then, she called me and told me that she would come half an hour late.

4.3 Future Prefect Continuous Tense

S + will + have + been + V-ing

Example

 • I will have been studying English for three hours by the time you get home tonight.
 • They will have been playing music continuously for 2 hours, when you get home at 6 pm.

Suspect : สงสัย

อันนี้ที่เคยสงสัยใช้ตั้งประโยคคำถามต่างกันอย่างไร

Do you … ?/ Are you … ?

Do you + V(infinitive)?

 • Do you feel ok?

Are you?

ถ้าใช้ Are เป็น verb หลัก

 • Are you + Adj. = Are you ready?
 • Are you + Noun. = Are you a student?

ถ้าใช้ Are เป็น verb ช่วย

 • Are you + V-ing : Are you running?

DOLAB

Education for Software Engineering and We make dreams through this.

Sr. Sorawit

Written by

Data Experience @Guru Square • Software Engineer • From @Thailand • founder dolab • Website:http://dolab.cc/ Email:dolab.founder@gmail.com • Facebook:dolab

DOLAB

DOLAB

Education for Software Engineering and We make dreams through this.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade