Veszélyes vagy, ha vezetsz

Doransky
Doransky
Oct 20, 2016 · 2 min read

Érdekes érveléssel állt elő Elon Musk a héten. Azt mondta, hogy bárki, aki az autonóm autózás kapcsán egyoldalúan veszélyesnek állítja be ezeket a rendszereket, az embereket öl. Az autonóm autó ugyanis sokkal biztonságosabb, mint a humán vezetővel működő autók és ma évente milliók hallnak meg autóbalesetben.

Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan eljutunk majd ehhez az érveléshez és szerintem ez fogja hagyományos autózás piacát nem lassan megreformálni, hanem konkrétan megroppantani.

Az autonóm autó a vezetőjének azt ígéri, hogy önhibájából nem fog balesetet okozni. A felszabaduló időről ne is beszéljünk, amit emberek milliói fognak nyerni. Az autónóm autó tulajdonosa egy fontos ügy mellé állhat, a biztonságos autózás mellé, az elektromosság pedig a működési hatékonyságot fogja javítani.

Ami viszont ennél is fontosabb, a szabályozó, amennyiben statisztikai adatok ezt igazolni fogják, szerintem pillanatokon belül elő fogja írni először a shadow driving, majd az autonóm rendszerek használatát az újonnan értékesített autóknál, majd idővel korlátozni fogja a forgalomban a veszélyes hagyományos autókat.

Csak pár ezer forgalomban lévő autonóm autó üzemi statisztikái kellenek és a média fel fogja erősíteni a tényt. Az autonóm autók konkrétan nem fognak balesetet okozni — vagy csak minimális esetben, ott is nem autonóm autó okozta okok miatt -. A morális ügyek megoldása persze még óriási dilemma, de szerintem ez is túl van értékelve, nagyítva. Egy autonóm autó, pl. egy Tesla olyan távolságokra lát, olyan érzékenységgel fog rendelkezni és olyan reagálási képessége lesz, hogy egyszerűen nem fog olyan szituációkba keveredni, mint egy hagyományos vezető. A vészhelyzetek döntő többségét tippre el fogja kerülni, vagyis nem az lesz a legnagyobb morális társadalmi kérdés, hogy ha az autó balesetbe keveredne, akkor kit ment meg, hanem sokkal inkább az, hogy egyáltalán lehet-e még veszélyes hagyományos autót piacon tartani.

Az eredmény a hagyományos autók drasztikus értékvesztése lesz, amitől szerintem a váltás sokkal gyorsabban fog lezajlani, mint egyébként gondolnánk.

Ebben az értelemben az autonóm autó ugyanis nem egy jobb autó, amit a szokásos vásárlási ciklusban lecserélünk és érték megőrzünk a másodlagos, harmadlagos piaci értékesítéssel, hanem egy új közlekedési világrend, amelyik egy áttörési pont után kényszerítő erővel fog hatni a piacra és nyomás alá fogja helyezni mind a szabályozót, mind a polgárokat és a gyártókat is, ezzel az egyszerű kérdéssel.

Engedhetjük-e az embereket egyedül vezetni, ha tudjuk, hogy veszélyes?

DORANSKY [M]

Since 2003

Doransky

Written by

Doransky

I'm noticing as hard as I can, beauty and meaning in life. Here, through writing. Endless.Consulting

DORANSKY [M]

Since 2003

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade