Doughnut Talks
Published in

Doughnut Talks

Creëer om te Regenereren

De eerste reeks Doughnut Talks in het Nederlands volgt het format van een boekbespreking. Luister nu naar ontmoeting nr. 6 op 1 juli 2019, waarin we hoofdstuk 6 “Create to Regenerate” bespreken.

Aan het woord: Rieta Aliredjo (RinetiC) en Stephan Verveen (Funnelvision). Laten we samen de kennis-commons rond de Donut Economie vergroten.

Grote dank aan Stephan voor het hosten in zijn Zoom kantoor en het editen van de Podcast. Muziek: ‘Rational Economic Man’ CC BY SA Simon Panrucker simonpanrucker.com.

--

--

Conversations to deepen our understanding, accelerate our learning and ignite action towards a doughnut economy.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Rieta Aliredjo

Chief Playground Officer Owner @rinetic 🙃🌎🍩 Founder @starsarecircular ✨