DrupalCon benyomások az előadásokról, helyszínről, és mindenféléről

Csáki István
Oct 5, 2014 · 2 min read
Image for post
Image for post
DrupalCon Amsterdam Big Group Photo, https://www.flickr.com/photos/36088941@N03/15399906982/in/pool-drupalconamsterdam/

Kicsit elhalkultam hétfő óta, de ennek meg volt az oka. Túl frissek voltak az élmények ott hogy egyből le tudtam volna írni mindent. Nem akartam sosem az előadásokat túlságosan részletezni és beszámolni róluk, úgyis megnézhető mind felvételről a konferencia weboldalán.

Az alábbi előadásokat néztem meg a helyszínen:

 • The DrupalCon Prenote, link
 • Keynote — Dries Buytaert, video
 • Twig and the new Drupal 8 Theme System, video
 • The State of the Front End, video
 • Deploying your sites with drush, video
 • Drupal 8 Media, video
 • Layout Design Patterns, video
 • GSS — the CSS layout system that’s 2 generations ahead, video
 • Styleguide-Driven Development: The New Web Development, video
 • The future of HTML and CSS, video
 • Drupal lightning talks, video
 • Q&A with Dries, video
 • PhpStorm for Drupal Development, video

Az előadások mindenképp hasznosak voltak, legtöbb előadó összeszedett volt és felkészült de volt aki túlizgulta, de azért amondanivalója azért így is átjött.

A helyszín amúgy remek volt, volt tér és hely a networkingre, voltak eventek este, pl. sörtúra, music night, quiz night vagy CEO vacsora, szóval mindenki megtalálta a számára érdekes programokat ha drupalistákkal akart lenni.

Mi tetszett nekem a DrupalCon Amsterdamban?

Az a hangulat és az az akarás ami a közösségben van hogy a termék amivel dolgozunk jobb legyen, valami elképesztő.

Sajnos sok számot fejből nem tudok az eseményről csak a legfontosabbakat:

 • 2300 résztvevő, több mint a tavalyi Prágai konferencián,
 • 64 országból jöttek résztvevők,
 • a top 3 legtöbb résztvevőt felvonultató nemzet Hollandia (369), Belgium (327), United Kingdom (323) (ezekben a számokban nincsenek valószínáleg a csak a sprinten résztvevő személyek)

Felkerült a záró session videója, abban további adatok is szerepelnek.

Megyek e a következőre?

Illetve a még erősen szemezem a DevDaysel ami jövőre valahol Franciaországban lesz valamikor áprilisban.

Köszönet!!!

RSS-en ezen a címen tudsz követni: https://medium.com/feed/@csakiistvan

Drupal sztorik

véleményem a Drupalról

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store