Működő oldal átalakítása Drupal profilhoz

Csáki István
Aug 31, 2014 · 2 min read

A történet ott indul hogy volt egy 2011 -es projekt ahol még a projektjeink úgy működtek hogy az egész drupal www benne volt a repóban, az összes contib modullal és sminkel együtt. Így visszagondolva teljesen abszurd, de hát gondolom akkor teljesen logikus workflow lehett.

Szóval volt egy ilyen projekt amihez idén jelentősebben hozzá kellett nyúlni, és megérte átalakítani az általunk most használt drupal profilú rendszerre. Enélkül ma már szinte demó siteot sem tudnánk építeni ☺
Így az első dolog az volt hogy csináltam egy alap profilt, és a make fájlba az épp live verzióban lévő site moduljait pakoltam össze a librarykkel együtt. De félő volt hogy ha már “szabad volt”, pontosabban a lehetőség adott volt, nem e nyúltak bele a fiúk valamelyik modulba vagy a coreba. Erre Hajas Tamás kollégám aki amúgy minden modul ismerője, a Hacked nevű modult javasolta, hátha ilyenre jó az. S igen, ez a modul pont arra való hogy megmutassa hogy az adott verziójú core, modul vagy smink a drupal.org on elérhető kódbázistól eltérő e.

Image for post
Image for post

Szóval így hogy megvan már az alap profil, ugyanaz a kódbázis, már csak makelnem kell, ráereszteni az éles adatbázis mentését, s kész is…. Vagy nem ;)

Mert valamiért sem a profilba tett sminket, sem a profilba tett modulokat nem látta. Újratelepítettem csak a profilommal a projektet, az éles db ráeresztése nélkül és akkor minden úgy ment ahogy szokott, látta a sminket és a modulokat is. Itt kezdtem gyanakodni hogy valami újat fogok ezzel tanulni, amit eddig még nem tudtam. Szóval a lényeg hogy az éles oldal adatbázisa nem tud az én profilomról, nem látja azt ami abban van. De tudod vele láttatni, egy egyszerű drush parancsal:

drush vset —exact -y install_profile newprofile

Mivel kezdtek a parancsok sokasodni amit make után ki kell adni így azokat mi egy init.sh fájlba pakoltunk.
Ha ez megvan, onnantól beáálíthatod már az új sminkedet mint bekapcsolt és alapértelmezett smink, és pakolhatsz bele új modulokat is amiket már használhatsz is.

RSS-en ezen a címen tudsz követni: https://medium.com/feed/@csakiistvan

Drupal sztorik

véleményem a Drupalról

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store