PerfectPixel, a szebb weboldalakért

Csáki István
Jul 20, 2016 · 2 min read

Már régen felmerült bennem az ötlet, hogy kellene valami eszköz a design implementálásakor, ami segít összehasonlítani azonnal a terveket és a készülő outputot, hogy egyből tudjak módosítani dolgokon a tökéletesség érdekében. Tökéletesség alatt — persze — a terv lehető a legpontosabb megvalósítását értem. Mert, mi megvalósítók bármennyire is nem szeretjük a “pixel pontosság” elvárását, mégis, csak ez lenne a cél.

Ma, amikor mindenféle komponenst tudunk használni, ami segít kevesebbet dolgozni (pl., CSS framework-ök tömkelege), akkor szerintem majdnem lehetetlen ezek használata mellett egy ilyet kivitelezni a tervező által betett helpek alapján:

Mert, sajnos, ez nem csak annyi, hogy az form elemeknek adunk egy margin: 26px 0; -s szabályt, mert annyi méretet, távolságokat befolyásoló beállítás (line-height, margin, padding, stb) van ott, hogy ennyire nem egyszerű az életünk, de térjünk rá az eszközre.”

Régebben a Makiapp-ot használtam, ahol könyvjelzőznöd kell egy linket, és az építendő oldalon rányomva eldob a saját linkjére. . Ott egy képet tudsz feltölteni és vonszolgatni a weboldal felett. Több problémám is volt vele. Pl.: volt, hogy hónapokig nem működött a szolgáltatás. Így gyorsan le is szoktam róla.

Tavaly viszont ráakadtam a PerfectPixel chrome kiegésztőre, ami azt adja amire nekem jelenleg szükségem van:

  • rá tudok pakolni egy layert a weboldal fölé, összehasonlítva az általam késznek vélt munkát a tervekkel
  • domainenként megtartja a feltöltött képet
  • ki tudom kapcsolni ezt a layert, esetleg közben tudom editálni a css-t az inspectorban
  • több kép kezelése (ugyanahhoz a pagehez mobil, tablet, desktop tervek)

Eddig egyetlen hátrányát tapasztaltam ennek a kiegészítőnek: amikor a Chrome-ban emulálsz egy mobil eszközt, az ő eszköztára benne marad a viewportban, így kitakarva hasznos területet. De ez egyelőre túlélhető probléma nekem.

Drupal sztorik

véleményem a Drupalról

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store