Doğuş Teknoloji Scrum Master’ları olarak ev sahipliğini yaptığımız 4. Scrum Master Buluşması’nı, 40'dan fazla katılımcı ile birlikte “Güçlü Takım” teması altında gerçekleştirdik. Etkinliğimize katılan, bilgi alışverişine değer verip tecrübelerini şeffafça paylaşan, taa uzak yollardan gelen :) herkese çook teşekkür ederiz.

Nasıl Hazırlandık?

Doğuş Teknoloji Scrum Master’ları olarak (SM Community of Practice — COP) her hafta kendi içimizde toplanıp tecrübe ettiğimiz ve/ya araştırdığımız pratikleri paylaşıyoruz. Scrum Master Buluşması için de benzer bir metod uygulamak istedik ve bu etkinlikte görev almak isteyen gönüllü arkadaşlarımızla neler yapabileceğimiz konusunda düşünmeye, tartışmaya başladık.

Her etkinliğin olmazsa olmazı ice-breaker’dır. 😊 Biz de etkinliğe bir ice-breaker ile başlayıp devamında 1 workshop ve 2 role playing olmak üzere ajandamızı şekillendirdik. Temamızı da “Güçlü Takım” olarak belirledik. 💪

Hazırlıklar

Bizler, yaşadığımız tecrübelerimizi şeffaf bir şekilde paylaşmaktan yanayız. Bu yüzden de hem bir açılış konuşması olsun hem de Doğuş Teknoloji nasıl bir dönüşüm yolculuğu yaşadı, neler yapıyoruz paylaşarak başlamak istedik. ✌

Ardından “uzak ama güzel” 😊ofisimizde bina turuna çıktık. Katılımcı Scrum Master arkadaşlarımız DT ekipleri ile tanıştı.

Organik Tribe olan
L-Tunes ekibi Scrum Master’ı Korcan, ekiplerinin kültüründen bahsetti. 👏

Açılış — Serdar Doğuş Teknoloji’nin Agile dönüşüm hikayesini anlatıyor.
Bina Turu — Organik Tribe olan L-Tunes ekibi Scrum Master’ı Korcan, ekiplerinin kültüründen bahsediyor.

Sıra, aradaki buzları eritmekte. Benim fasilite ettiğim, katılımcılara seçtikleri renge göre 6 farklı soru sorup cevap aldığımız hızlı ve eğlenceli bi ice-breaker yaptık.

Ice Breaker — Renkli Sorular

“Güçlü Takım” temasında olup, takımların temel dinamiklerine bakmazsak olmazdı. 😊 Güçlü bir takıma giden yolu, yaşanan sorunlar ve çözümleri üzerinden anlatan Patrick Lencioni’nin “5 Dysfunctions of a Team” kitabını “5 Aksaklık” isminde bir workshop haline getiren Sevi; öncesinde konu ile ilgili ufak bir konu anlatımı yaptı, sonrasında da 7–8 kişilik ekipler halinde workshop’u fasilite etti.

Aldığımız feedback’lere göre oldukça faydalı ve farkındalığı arttıran bir çalışma olmuş. 👏

Workshop — 5 Dysfunction

Son aktivitemizde de önceden senaryolarını hazırladığımız, takımlarda yaşanması olası 2 case’i, katılımcılarla birlikte bir role playing halinde tartıştık. Hem eğlendik hem de durumlara birlikte çözüm bulmaya çalıştık.

Role Playing — Ufak Tefek Cinayetler & İstenmeyen Review😊

Ve Sonuç: Mutlu Scrum Master’lar. 😊

Doğuş Teknoloji SM-COP ekibi olarak bizler çok keyif aldık. Emeği geçen diğer arkadaşalarım Serdar Kalaycı, Sevi Karaköse, Tuba Can Güney, Hakan Altındiş, Cangül Tombuloğlu, Gizem Duru, Esra Adalı Ayas, Burcu Çolak hepimizin emeğine sağlık :)

yo!

dtcop

Doğuş Teknoloji CoP

İlkim Dilara Kadakaloğlu

Written by

www.ilkimdilara.com | Senior Business Analyst & Scrum Master at Doğuş Teknoloji

dtcop

dtcop

Doğuş Teknoloji CoP

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade