Human Bingo, birbirini tanımayan kişilerden oluşan ortamlarda iyi bir buz kırıcı (ice breaker)dır. Katılımcıların sosyalleşmesi için güzel bir başlangıçtır. Birbirleri hakkında farklı şeyler öğrendikleri belki de ortak noktalarını buldukları eğlenceli bir aktivitedir.

Peki Human Bingo nasıl oynanır?

MALZEMELER:

 • En az katılımcı sayısı kadar A4 Kağıt (Bingo Kartı)
 • En az katılımcı sayısı kadar kalem

HAZIRLIKLAR:

STEP 1 : Kartları Oluşturmak
Bir A4 boyutundaki kağıdı aşağıdaki gibi 5×5 lik kutulara bölün. En ortadaki kutucuk farklı bir renkte olsun 🙂

STEP 2 : Kutucukları Doldurmak
Her bir kutucuğu, farklı insan karakterleri, özellikleri, hobi/fobileri, davranışları düşünerek doldurun. En ortadaki kutucuğu şimdilik boş bırakın. 🙂

Kutuları doldurmak için örnekler:

 • Vegan/Vejeteryan olan
 • Aralık ayında doğan
 • Tek kardeş olan
 • Kedi/köpek alerjisi olan
 • Pizza sevmeyen
 • Uzaylılara inanan

İPUCU :

Katılımcılara bu bingo kartlarını dağıtırken tüm kartlar aynı olacak şekilde de verebilirsiniz. Veya kutucukların yerlerini değiştirerek 4–5 versiyon oluşturup da dağıtabilirsiniz.

HUMAN BİNGO NASIL OYNANIR?

 • Hazırladığınız Bingo Kartlarını ve kalemleri dağıtın. (tek versiyon / birkaç versiyon)
 • Her katılımcının 1 tane kartı olmalı.
 • Katılımcılar kutucukta yazan özellikteki insanları bulup, kutucuğa o kişinin adını yazmalı. Burada bir fasilitor olarak sosyalleşmek ve birbirini tanımaya teşfik edici konuşlamalar yapmaya teşfik edin.
 • Katılımcı kendi adını yazamaz. (Katılımcı sayısına göre bu kural esnetilebilir :))
 • En ortada boş olan kutucuk ise kart sahibinin free alanı. İstediği özelliği yazarak o özellikteki kişiyi bulabilir. Biraz da stratejik tabi. Önce isim bulup sonra özelliği de yazabilir tabii ki 🙂

1İNCİ ÇİNKO: Kart sahibi yatay ya da dikeydeki 1 kolonu/satırı doldurduğunda 1İNCİ ÇİNKOO diye bağırır.

2İNCİ ÇİNKO: Kart sahibi yatay ya da dikeydeki 2 kolonu/satırı doldurduğunda 2İNCİ ÇİNKOO diye bağırır.

3ÜNCÜ ÇİNKO: Kart sahibi yatay ya da dikeydeki 3 kolonu/satırı doldurduğunda 3ÜNCÜ ÇİNKOO diye bağırır.

4ÜNCÜ ÇİNKO: Kart sahibi yatay ya da dikeydeki 4 kolonu/satırı doldurduğunda 4ÜNCÜ ÇİNKOO diye bağırır.

(Çinkolara sadece yatayda, sadece dikeyde veya yatay dikey karışık olarak kabul edilebilir. Fasilitor olarak sizin kararınız.)

BİNGO: Kart sahibi tüm kutucukları doldurduğunda BİNGOO diye bağırır.

Her bir çinko ve bingo’da fasilitor olarak kartı kontrol edebilirsiniz. 🙂

Çinko ve Bingo sahiplerine isterseniz hediye de verebilirsiniz.

İyi eğlenceler,

d.


dtcop

Doğuş Teknoloji CoP

İlkim Dilara Kadakaloğlu

Written by

www.ilkimdilara.com | Senior Business Analyst & Scrum Master at Doğuş Teknoloji

dtcop

dtcop

Doğuş Teknoloji CoP

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade