Co je DX a proč stojí za pozornost?

Zatímco UX (uživatelské zkušenost) je pojem známý i mezi širokou veřejností, o DX (developerská zkušenost) se toho moc neví ani v odbornějších kruzích. A to chceme změnit. Protože vývojáři a jejich spokojenost jsou klíčovými atributy úspěšných digitálních produktů.

Developer Experience
 • smysluplnost a správnost zadávání práce
 • zastupitelnost
 • nastavení rolí tak, aby to lidi bavilo
 • týmové rituály (retrospektivy, 1on1, plánování, mentoring)
 • umění řešit konflikty
 • urychlení práce — používání vhodných nástrojů
 • více automatizace a méně nudné manuální práce
 • kvalita a srozumitelnost dokumentace (API dokumentace, dokumentace produktu pro vývojáře, …)
 • nástroje a jejich fungování (srozumitelnost, smysluplnost, snadné použití, úspora času)
 • vývoj knihoven pro snadnou integraci třetích stran
 • kvalita vyvíjeného produktu (nízká chybovost,…)
 • rychlost integrace produktu vývojáře na nějaký jiný produkt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store