TGB Incirlik Üssüne Girmiş

Irak’ta Türk askerlerinin kafasına çuval geçirmesine karşılık olarak Türkiye Gençlik Birliği İncirlik Üssüne girip Amerikan askerinin kafasına çuval geçirmeye çalıştı.

Like what you read? Give kucuhol a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.