Alumni Story: Emil tar norsk fiskeoppdrett ut i verden!

Jacob Morch
Jul 11, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Emil (i midten) og resten av kjerneteamet i Barmen Seafood AS!

Navn: Emil Barmen,
Early Stage kull: 2016 (Første kull),
Studiebakgrunn: Fagbrev som industrimekaniker, studert kybernetikk og robotikk ved NTNU, deretter siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole i Bergen.


Emil dukket opp i søknadsbunken til det aller første Early Stage kullet i 2016, sammen med nesten 300 andre søkere på programmets beskjedne 25 plasser. Emil skilte seg ut med jobberfaring som industrimekaniker og masse kompetanse på fiskeoppdrett. Det synes vi var spennende, så Emil fikk plass — og tre år senere er han godt i gang med sitt eget oppdrettsselskap!

Dette var det verdt å intervjue Emil om — vi ville finne ut hva i all verden det er han holder på med i Barmen Seafood, og ikke minst forstå hvordan Early Stage programmet har påvirket ham som gründer.

Enter Emil!


Fra Måløy til verden med ørret og laks i verdensklasse

Jeg vokste opp like ved fiskerimekkaet Måløy og har alltid vært omringet av fisk. Derfor har jeg startet selskapet Barmen Seafood, som jobber for å bringe havbasert ørret- og lakseoppdrett til helt nye områder utenfor Norge.

70% av kloden er dekket av vann, og man bygger nå ut enorme landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Istedenfor å flytte næringen på land, ser vi at det er mulig å tilpasse oppdrettsteknologi for å ta i bruk innaskjærs havområder som historisk har blitt ansett som ugunstige for lakse- og ørretproduksjon. Ved å tilpasse oppdrettsutstyr til de lokale forholdene kan man drifte forsvarlig i områder med nye utfordringer.

På teamet mitt har jeg med meg Tora Agledal og Arild Stormer. Tora har ansvar for tekniske tester av vannkvalitet, og alt som har med fiskefôr og sykdommer å gjøre. Arild er kommunikasjonsansvarlig, og opprettholder dialog med kunder, leverandører, og ikke minst lokalbefolkningen der vi skal etablere oss. Jeg har hovedansvar for å utvikle de tekniske løsningene for oppdrettsmerdene våre, som jeg har lært en del om fra NTNU-studier og en tidligere jobb som mekaniker i Marine Harvest.

Hva lærte du i Early Stage som du får bruk for utviklingen av Barmen Seafood?

Early Stage var et fantastisk program for min del! Jeg fikk mange gode innspill på hva som fungerte og hva som ikke fungerte i de ulike prosjektene som ble igangsatt. Det var veldig givende at man fikk ta del i et miljø hvor alle delte erfaringene og ga innspill til hverandre. Dette gav et ekstra påskudd for at man måtte ha noe å vise til konstant gjennom hele løpet.

Det viktigste jeg har tatt med meg fra ES er måten man kan kommunisere med andre om ideen sin. Man trenger ikke nødvendigvis et perfekt produkt før man når ut til folk for å høre hva de tenker. Å få ting gjort raskt er essensielt i tidligfaseselskaper!

Hva vil du si til studenter som vurderer å søke på neste runde av Early Stage?

Early Stage er et godt program for deg som har planer om å satse på et grunderprosjekt enten nå eller en gang i fremtiden. Her lærer man av det man faktisk gjør som grunder, i stedet for bare ren teori. Dette er en svært effektiv metode for å komme i gang med et prosjekt, og å se hva som fungerer og ikke.


Sjekk ut Barmen Seafood på deres nettside, eller følg dem på Facebook for å se hva de finner på fremover.

Vil du lese mer om Early Stage programmet, kan du gå til earlystage.no, hvor du også kan søke opptak eller melde deg på nyhetsbrevet vårt for å få tilsendt mer informasjon.

Image for post
Image for post

Originally published at Early Stage.

Early Stage Education

Thoughts on entrepreneurship, teaching and how we might…

Jacob Morch

Written by

Free range human. I write to learn in public. Into entrepreneurship, biohacking, productivity, #nocode and mental models. Weekly newsletter @ jacobmorch.com

Early Stage Education

Thoughts on entrepreneurship, teaching and how we might create the future-proof education 2.0 we all need.

Jacob Morch

Written by

Free range human. I write to learn in public. Into entrepreneurship, biohacking, productivity, #nocode and mental models. Weekly newsletter @ jacobmorch.com

Early Stage Education

Thoughts on entrepreneurship, teaching and how we might create the future-proof education 2.0 we all need.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store