Alumni Story: Trym trollbinder elever med læringsopplevelser i VR og AR!

Jacob Morch
Jul 11, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Verden har blitt heldigital, men skolen henger ofte langt etter. Moderne teknologi kan skape vanvittig engasjerende læringsopplevelser for barn og unge, og nettopp det holder tidligere Early Stage deltaker Trym og resten av teamet bak Spellbound på med!

Ved hjelp av VR (virtual reality), AR (augmented reality) og 3D-modellering, vil de bringe kidsa i klasserommet inn i fremtiden, hvor avansert audiovisuelt innhold brukes til å skape en læringsopplevelse som står i sterk kontrast til en passiv skolebok på papir. Men nå skal jeg la Trym tale for seg, før jeg går helt inn i pitchemodus — enter Trym!


Hva holder du på med nå?

Image for post
Image for post
Photo by insung yoon on Unsplash

Hvordan har Early Stage påvirket deg utover akkurat ferdighetene du lærte?

Hva vil du si til studenter som vurderer å søke på neste runde av Early Stage?


Les mer?


Early Stage Education

Thoughts on entrepreneurship, teaching and how we might…

Jacob Morch

Written by

Free range human. I write to learn in public. Into entrepreneurship, biohacking, productivity, #nocode and mental models. Weekly newsletter @ jacobmorch.com

Early Stage Education

Thoughts on entrepreneurship, teaching and how we might create the future-proof education 2.0 we all need.

Jacob Morch

Written by

Free range human. I write to learn in public. Into entrepreneurship, biohacking, productivity, #nocode and mental models. Weekly newsletter @ jacobmorch.com

Early Stage Education

Thoughts on entrepreneurship, teaching and how we might create the future-proof education 2.0 we all need.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store