Alumni Story: Stian kler opp stilige menn med kunstig intelligens!

Jacob Morch
Jul 11, 2019 · 3 min read
Stian Skulstad er COO i Stily
Stian Skulstad er COO i Stily

Stian Skulstad, COO i Stily AS

Early Stage kull: 2016 (Første kull),
Studiebakgrunn: Bachelor i informatikk fra Universitetet i Bergen, samt Gründerskolen ved UC Berkeley. Nå i gang med en master i entreprenørskap ved Universitet i Oslo.

Stian var en av deltakerne i det aller første Early Stage programmet, helt tilbake i 2016. Han var da informatikkstudent ved UiB, og engasjert leder av studentorganisasjonen Start UiB, som samler de entreprenørskapsinteresserte studentene ved universitetet i Norges kulturelle hovedstad.

Unge Skulstad har alltid levd opp til bokstavrimet Stilige Stian, og nå er han i full gang med å gjøre resten av Norges menn til velkledde og stilige homo sapiens også. Tjenesten Stily bruker rett og slett en kombinasjon av menneskelige stylister, maskinlæring og kunstig intelligens til å velge klær for deg, sånn at du slipper å bruke livet ditt på å lese månedens Vogue og dra på shopping i tide og utide. Du forteller Stily hvordan du liker å kle deg, så fikser de resten. En gang i blant får du tilsendt en pakke med klær i posten, og du beholder og betaler kun for det du liker, resten sendes gratis tilbake igjen. Over tid lærer Stily seg dine preferanser, og klærne de sender blir mer og mer tilpasset akkurat deg.

Jeg som skriver dette er jo en relativt lat mann som helst bruker tiden min på andre ting enn shopping, så dette måtte jeg ta en prat med Stian om for å høre mer.

Enter Stian Skulstad!

Hva holder du på med nå?

Jeg er en del av teamet som har startet opp Stily, som er en helt ny type tjeneste for online shopping for menn. Her får hver bruker tildelt sin egen stylist helt gratis. Vi vil gjøre shopping enkelt for menn som ikke synes det er spesielt artig å lete etter klær, eller som ønsker å kle seg bra uten å sette seg inn i det ganske komplekse emnet som er mote.

Det som gjør konseptet spesielt interessant forretningsmessig er at vi benytter egne maskinlæringsalgoritmer til å hjelpe stylistene med å finne gode og personaliserte forslag til kundene. Dette øker skalerbarheten betraktelig og gjør at klesforslagene som presenteres til kundene blir bedre og bedre over tid.

Jeg har heldigvis ikke lagt ut på denne reisen alene. Sammen med meg som er COO, har jeg har jeg Julian Hjallum (CEO), Edvard Bakken (CTO), Marlin Tollefsen (Grafisk Designer) og Inger Farestveit (Stylist). Vi har fått plass på StartupLab på Blindern sammen med en bunch av Norges kuleste tech-startups — kom gjerne innom og hils på oss!

Hva fikk du ut av Early Stage som du får bruk for når du utvikler Stily?

Noen ting som jeg tok med meg fra Early Stage har vært helt essensielt. Spesielt åpenbaringen jeg fikk av hvor lite som skal til for å kaste en MVP (minimum viable product / aller første prototype) ut på markedet, og hvor viktig det er å gjøre dette tidlig. Det er veldig ukomfortabelt å lansere et uferdig produkt, så jeg hadde sannsynligvis ikke pushet teamet til å gjøre dette om jeg ikke hadde erfaringene fra ES i bakhånd.

I tillegg til læring, fikk jeg et nettverk som har vært nyttig i etterkant. Jeg møtte veldig mange positive og opportunistiske personer i Early Stage og i gründermiljøet generelt, som har satt sitt inntrykk på meg. Dette er holdninger jeg tror er essensielt å strebe etter om man skal lykkes innen entreprenørskap!

Hva vil du si til studenter som vurderer å søke på neste runde av Early Stage?

GJØR DET!


Les mer?

Sjekk ut Stily på deres nettside, eller følg dem på Facebook for å se hva de finner på fremover.

Vil du lese mer om Early Stage programmet, kan du gå til earlystage.no, hvor du også kan søke opptak eller melde deg på nyhetsbrevet vårt for å få tilsendt mer informasjon.


Originally published at Early Stage.

Early Stage Education

Thoughts on entrepreneurship, teaching and how we might…

Jacob Morch

Written by

Free range human. I write to learn in public. Into entrepreneurship, biohacking, productivity, #nocode and mental models. Weekly newsletter @ jacobmorch.com

Early Stage Education

Thoughts on entrepreneurship, teaching and how we might create the future-proof education 2.0 we all need.

Jacob Morch

Written by

Free range human. I write to learn in public. Into entrepreneurship, biohacking, productivity, #nocode and mental models. Weekly newsletter @ jacobmorch.com

Early Stage Education

Thoughts on entrepreneurship, teaching and how we might create the future-proof education 2.0 we all need.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store