V Eatstri chceme vytiahnuť reštaurácie z toho najhoršieho. Ako to chceme dokázať?

Vladimir Elias
Apr 25, 2020 · 3 min read

Na rok 2020 bude chcieť väčšina reštaurácií asi čím skôr zabudnúť. Podľa portálu openiazoch.zoznam.sk príjmy reštaurácií poklesli až o 70%, čo môže viesť k ich masívnemu zatváraniu. Napríklad v takej Californii ich podľa portálu ekonomika.sme.sk môže zaniknúť až 1/3.

Image for post
Image for post
Ilustračný obrázok zavretej reštaurácie (Photo by Alex Motoc on Unsplash)

Čo je COVID-19, aký má dopad na ekonomiku a ako dlho budeme znášať jeho následky, si v tomto článku rozoberať nebudeme — vieme ale s určitosťou povedať, že sa pandémia dotkla nás všetkých a teraz, viac než inokedy, musíme držať spolu.

Čo je Eatster?

Eatster vznikal za iným účelom a za úplne iných podmienok. Potom ale prišla nočná mora každého startupistu — trh sa zmenil z jedného dňa na druhý na nepoznanie. My sme museli, samozrejme, reagovať rýchlo tiež.

Rozhodli sme sa poskytnúť našu platformu všetkým reštauráciám najskôr zadarmo a neskôr iba za prevádzkové náklady, teda absolútne minimum potrebné na chod našej služby.

V čom sme ale iní ako dostupné donáškové služby?

V prvom rade je potrebné povedať, že my donášková služba NIE sme a nikdy nebudeme.

Biznis model donáškovej služby nie je podľa môjho názoru úplne zdravý, pretože:

  • zákazník platí veľa za donášku
  • reštaurácia platí obrovské poplatky donáškovej službe

Takže sme sa rozhodli vytvoriť aplikáciu nie pre tých, čo sedia doma / v práci a chcú sa najesť, ale naopak, pre tých, čo sú vonku. Prípad použitia je teda jasný:

  • Otvorím aplikáciu a zistím, ktoré prevádzky okolo mňa sú otvorené, čo ponúkajú a ako dlho budem čakať
  • Objednám, zaplatím vopred a čakám na potvrdenie od reštaurácie vo forme notifikácie
  • Notifikácia mi oznámi presný čas vyzdvihnutia a prípadne aj spustí navigáciu na miesto vyzdvihnutia
Image for post
Image for post
Ukážka aplikácie Eatster, jej prispôsobenému rozhraniu pre ľudí v pohybe a tiež bleskového výberu a platby jedla

Prečo si mám jedlo vyzdvihnúť, keď môžem prísť domov a nechať si jedlo doručiť tam?

Ak ti nevadí, že si za donášku priplatíš, mal by si ešte zvážiť nasledujúce:

  • Reštauráciu pripravíš skoro o tretinu tržby oproti tomu, keby si si to vyzdvihol sám
  • Jedlo sa prepravou môže znehodnotiť, vychladnúť atď
  • Neúmerné využívanie donáškových služieb zaťažuje nielen dopravu, ale aj životné prostredie

Kde si appku stiahnem a kde do appky prihlásim aj svoju reštauráciu?

Appku si stiahneš zadarmo na www.eatster.app a môžeš zatiaľ objednávať v týchto mestách (ku dňu 25.4.2020): Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Piešťany.

V prípade, že vlastníš reštiku a chceš sa zapojiť tiež, vyplň nám iba tento krátky formulár www.eatster.app/covid a my sa ti ozveme.

Dobrú chuť! :)

Eatster

Eatster je nový spôsob objednávania jedla pre ľudí v pohybe.

Vladimir Elias

Written by

CEO of Eatster

Eatster

Eatster

🏠 Rýchly prehľad reštaurácií v tvojom okolí  🛍 Objednávky so sebou  🪑 Objednávky na mieste s rezerváciou miest  🛎 Objednávky priamo na stôl či na hotelovú izbu  ♻ Dopredaj jedál za akciové ceny  🎁 Vernostné programy s odmenami   🕒 Pravidelné Happy Hours

Vladimir Elias

Written by

CEO of Eatster

Eatster

Eatster

🏠 Rýchly prehľad reštaurácií v tvojom okolí  🛍 Objednávky so sebou  🪑 Objednávky na mieste s rezerváciou miest  🛎 Objednávky priamo na stôl či na hotelovú izbu  ♻ Dopredaj jedál za akciové ceny  🎁 Vernostné programy s odmenami   🕒 Pravidelné Happy Hours

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store