Econ記者
Jun 30 · 3 min read

…香港,有兩個行業好適合罷工

因為罷工最重要嘅唔係理由,而係有條件,即係Leverage要夠。


第一大最合適罷工嘅當然係公營醫院嘅前綫醫護。

因為人手本身已經唔夠,只要少量員工集體請假唔做,當一兩成都好,個醫療系統可能壓力就會爆煲,留低嘅做死左都未必做得切。

所以當警隧隊高層疑似用撒走醫院警崗向醫管局施壓,我心諗嘅係…前綫醫護點解唔罷工抗議。一成人罷工,政府高層都腳震啦。

唔會有咁嘅諗法,一係問題唔切身(無警崗嘅影響係……?);二係醫護人員可能大都有極高操守,罷工唔易出現係腦袋。

Photo by on

仲有第三點,就因為警隊係罷工力排行榜第二位得主,唔易對付。

個人而言,我完全諗唔明點解警隊未有罷工行動。阿,我講嘅係前綫警隊,即係你同我都有朋友做緊,日日要係街行,遊行示威會被人抽去前綫打示威者個批。

再重申,罷工最重要嘅唔係有感召,而係有leverage(籌碼)。你有籌碼,想要咩都得,就算你無諗過要嘅都可以有。

警隊前綫嘅籌碼唔比前醫護少嘅原因,好簡單,就係政府廢到只有警隊支持先可以運作到。

你諗下,香港七分二人上街政府就道歉又盛,但如果七分二警員罷工休假,政府有咩訴求會唔應承?

啲高官好驚「暴徒」拖佢地出黎打架喎…

事實上,前綫警務工作係呢兩個月變成高壓力及甚至高危工作,要係高溫天氣下同示威「暴徒」爭執打鬥,出街又會俾不少政治化嘅市民敵視,甚至連上網自由,都因為怕被示威者「起底」而被失去。

打工嘅野係求財架,你覺得份糧唔包嘅野係唔應該要做,或者等加左人工先做,呢個係社會永恆不變嘅法則。

但係呢個壓力大增嘅時間,警隊高層就利用前綫嘅「籌碼」黎做咩?

同醫管局鬥氣啊屌你老母!


大佬,林鄭閉關之後第一個見嘅就係警隊高層,啲高層去hightea領功時,有無諗過幫前綫要求即時加人工舒壓?一次性花紅?

好多前綫係唔想落去打,因為人工唔包,但係制度壓力下迫住落場,仲要被內部高層講「無本事就辭左份工唔好學人當差」。

「我屌你老母,我當差係好似你咁求上位,升做公安解放軍啊?我唔似你我無得升架,我貪份糧穩定啊你老母。」

你知我知,警察一定知。打示威者,打得幾多次。唔係驚話示威者反抗啊,係我地全部都知打多兩次就出解放軍啦,警隊咪變左condom,係用完嘅condom啊。

所以作為一位分析員,我百思不得其解嘅係點解前綫警員點解唔係呢個時候罷工?政府咩都要應承架喎。過多兩年,政府直接出解放軍同公安,你仲有咩籌碼? 政府唔cut你budget同炒撚晒啲contract員工都要還神啦。

第二行我唔知,係香港警察前綫罷工同係可以得到特赦架,唔信問下老一代?

用常識都知,只要有足夠嘅警員唔返工唔做野,任你上頭講話將你拆骨,佢都係吹你唔脹。佢可以點?軍法處置? 哈哈哈你唔好笑大我個口。政府跪係度求你返工tim啊話唔埋。

所以,我完全睇唔出警察有唔罷工嘅理由,只要覺得份肙「人工唔夠包喎」嘅警員都應該申請休假,只要人數夠警隊吹你唔脹架!

「取消休假?叫你老母取消休假好過啦! 一陣我無得放假心情唔好,我行埋過示威者個邊啊,啊sir!」


警察罷工- 合情、合理、合法

Thinking Out LOUD

Econ記者主編Cloud係網上嘅胡言亂想

  Econ記者

  Written by

  專注寫經濟學同國際經濟嘅獨立記者 | 我個網站係 http://econreporter.com

  Thinking Out LOUD

  Econ記者主編Cloud係網上嘅胡言亂想

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade