Work Life Musings in New Zealand

By Eirol John Lacang

Noong nalaman ko na isa ako sa mga matagumpay na magkakaroon ng oportunidad na makapag trabaho sa New Zealand, sobrang tuwa at galak ang aking naramdaman. Inisip ko kaagad na mabibigyan ko na ng mas maginhawang buhay ang aking pamilya. Habang ang araw ng aking pag-aalis ay palapit ng palapit, nararamdaman ko ang pagaalala dahil sa bago para sa akin ang magtrabaho sa ibang bansa at malungkot na maiiwan ang aking pamilya.

Napaisip ako kung magugustohan ko ba ang lugar, mababait ba ang mga tao doon, kakayanin ko ba na mapalayo sa aking pamilya ng matagal na panahon. Subalit nang ako’y nakarating na sa New Zealand at lumipas ang ilang araw, nag iba ang aking nararamdaman. Naging panatag ako dahil sa napakaganda pala dito sa New Zealand. Maihahambing ko sa isang paraiso. Ang ganda ng mga tanawin at malinis ang kapiligiran. Mababait din ang mga Kiwi. Masarap ang mga pagkain at marami na ring mga Filipino dito kaya kapag na “miss” mo ang pagkaing Pilipino makakain ka rin.

Dito sa Wellington kung saan ako na destino, marami na rin akong naging kaibigan na Pinoy at mga ibang lahi. Kailangan mo lang makihalobilo at makipagkaibigan sa kanila. Masasabi ko na gusto ko na dito. Pagbubutihan ko ang aking trabaho at nang makaipon para madala ko ang aking pamilya dito. Gusto ko ma experience din nila kung gaano ka ganda mamuhay dito sa New Zealand. Balanse ang estilo ng pamumuhay dito at talagang sinusunod nila ang “work-life balance”. Pag andito ka na maninibago ka dahil pagkatapos ng trabaho marami ka pang oras para sa sarili at sa pamilya mo.

Hanggang dito nalang. Kita kita tayo dito. Good luck!

******

For international job openings, please visit EDI-Staffbuilders International.

Please also visit and join the John Clements Talent Community.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.