Kungälv har en ny skola i kommuntoppen— 60% färre elever med F.

Så här vände skolan resultaten

EdQu
EdQu Sverige

--

På Munkegärdeskolan i Kungälv använder lärarna ett skräddarsytt, eget läromedel på EdQu.se samt i appen EdQu Elev/Lärare. Tanken är att alltid ha ett läromedel som passar skolans undervisningsupplägg och som även engagerar eleverna på nya sätt genom snabb och givande feedback.

Resultaten på nationella provet i matematik har stadigt förbättrats; andelen elever med F i betyg har minskat med 60% de senaste tre åren och skolan har nu gått från att ha haft lägst resultat bland kommunens skolor till att visa starkast resultat av alla under 2017. Det är nog ingen slump att skolan växer.

Skolan brottades länge med resultat som låg långt under kommungenomsnittet i Kungälv (t.ex. 20,4 procentenheter under övriga skolors genomsnitt år 2013/14). De senaste tre åren har man däremot legat i kommuntoppen. EdQu började användas ordentligt i Feb 2015. Datakälla: Skolverket.

Vi pratade med skolans rektor, Viktora Lygnholm, om utvecklingen.

Hej, Viktoria. Du är rektor på Munkegärdesskolan. Hur skulle du beskriva skolan?

Vi är en kommunal högstadieskola i Kungälvs kommun. Vi har blandat elevunderlag med både hög- och lägre presterande elever. Vi är den minsta kommunala skolan i Kungälv, men växer. Det är glädjande att se och motiverande att leda.

Era matematikresultat är förbättrats kraftigt de senaste tre åren. Vad är det som har hänt?

Vi har lagt ner mycket tid och energi på matematiken. Våra lärare har provat mycket och brett och vågat uppdatera undervisningen. De har utvärderat många verktyg och metoder och gått vidare med det som visat sig fungera väl. Vi satsar mycket på läxhjälp och studiestöd och extra matematiktimmar, som besöks ordentligt av eleverna. Vi har också en matematikverkstad med laborationer, där eleverna i mindre grupper kan jobba mer konkret med matematiken.

Ni har utvecklat undervisningen en del med andra ord?

Ja, och eleverna är väldigt nöjda med undervisningen och med sina lärare. I matten har vi verkligen fått till en god struktur. Vissa föräldrar har reagerat på att eleverna inte har en matematikbok med sig hem. Då får vi förklara att läromedlet nu inte bara är helt digitalt utan också vilka helt nya fördelar detta för med sig. Det är viktigt med en diskussion och tydlig kommunikation mot föräldrarna.

Både dina lärare och elever är väldigt aktiva och engagerade i EdQu. Är det något som du som rektor har märkt av, i t.ex. diskussionerna med lärare eller vårdnadshavare?

Jag är glad att jag har en starkt lärarlag i matematik, som tagit fram ett gemensamt upplägg som fungerar och ger effekt. De har varit tydliga med att EdQu fungerar bäst för dem. Då har de också tydligt jämfört med andra upphandlade alternativ. Jag följer såklart eleverna som behöver särskilt stöd, men genomförandet överlåter jag till lärarna.

På tal om eleverna. Ni har gått från att ha ca 25% underkända elever (år 2012/13) till ett fåtal procent de senaste åren. Vilka är eleverna som nu lyckats på NP?

Min uppfattning är att det är elever som kämpar och som alltid har kämpat, kanske framförallt i matematiken. De går på studiestödet. De tycker ämnet är svårt, men de fokuserar. Att de här eleverna får jobba i EdQu har, enligt lärarna, visat sig ge en bra effekt, i kombination med övriga insatser. Vissa av de här eleverna kan vi tidigare haft svårt att ha en tydlig bild av vad de kan och gör, men nu ser vi det tidigare och tydligare. Därför lyckas de också på NP.

De eleverna som har siktat högre än E i matematiken — hur har det gått för dem? Vilken feedback ger de?

Eleverna är positiva och gillar sättet att arbeta. Jag har faktiskt bara hört positiva saker. Det är inte bara eleverna, många lärare från kommunens andra skolor verkar vara intresserade och vill veta mer. I höstas presenterade vi vårt arbetssätt även för dem.

Era pedagoger har också skapat skräddarsydda läromedel i EdQu. Har det här påverkat hur dina lärare jobbar och diskuterar?

Ja, vi har under ett antal år tagit fram en ämnesplan för hela skolan. Det ger goda resultat att lärarna har en tydlig gemensam linje kring undervisningen, över årskurserna. För nya lärare som ansluter ger det också en god start och bas. De förbättrade resultaten speglar att lärarna känner att de har ett eget utrymme att ändra och justera sin plan och sitt läromedel. De äger verkligen sin undervisning.

Finns det erfarenheter du tror att andra skolor kan gagnas av? Vilket lärdomar vill du skicka vidare?

Ibland tror jag att vi är lite försiktiga och kanske lite rädda för att byta bana i matten. Vi har våra invanda mönster. Men om något så visar våra resultat att det går att bli bättre. Våra elever upplever och visar både förbättrade kunskaper och en annan inställning till ämnet, bl.a. tack vare deras arbete med EdQu. Vi ser det både på NP samt feedbacken vi fått från elevernas senare gymnasiegång. Mitt tips blir att ge relativt fria händer till matematiklärarna, men håll ihop undervisningen inom skolan. Hos oss har det visat sig ge resultat.

Jobbar du på en skola som vill veta mer om hur Munkegärdeskolan har jobbat, eller hur ni kan höja era egna matematikresultat? Skriv en rad till oss på EdQu – vi kan stödja er igenom hela arbetet och vågar lova en positiv resultatutveckling! Du kan också komma igång genom att Skapa gratis konto på EdQu.

--

--

EdQu
EdQu Sverige

Synliggör elevens lärande / Highlighting student development