École 42 — škola měnící pařížské technologie

Mara Augustin
Mar 4 · 4 min read

„42 — tedy odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec.“ Tento citát se ze Stopařova průvodce po Galaxii od Douglase Adamse nejen pomohl tvořit fantazii mnohým generacím, ale také dal jméno jedné z nejinovativnějších škol současnosti –Pařížská École 42.

Ta byla založena v březnu 2013 podnikatelem Xavier Nielem jako reakce na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v oboru IT pro jeho projekty. Na první pohled může působit jako klasická škola, avšak tento pocit se změní, jakmile člověk vejde dovnitř. Hned při vchodu se objeví mnohé prostory seskupující ty nejlepší studenty informačních technologií, jejichž motivací není pouze vystudovat za účelem titulu, ale kvůli znalostem, které si odnesou. Jedná se o školu, za kterou žáci nemusejí platit, a přitom se jim nabídne možnost spolupracovat na projektech s firmami jako Apple a jiné.

Xavier Niel, Président de 42 — DR — Copyright © Laurent Belando
Xavier Niel, Président de 42 — DR — Copyright © Laurent Belando
Xavier Niel, Président de 42 — DR — Copyright © Laurent Belando

„Bezplatná výuka, inovativní pedagogika, přístupné všem od 18 let, bez potřeby mít diplom, bez učitelů, bez kurzů a bez omezení věku. Požadujeme od studentů, aby byli motivovaní a dokázali si, že to dokážou bez ohledu na to, co předcházelo. Je na nich, aby si budovali a vyvinuli svou i naši budoucnost.“ [1]

O čem École 42 je?

„42“, jak jí někteří přezdívají, funguje jako zázemí pro kooperativní studium vybraných žáků založeném nikoliv na frontální výuce, ale na projektech, pomocí nichž se žáci naučí potřebné znalosti. Oproti klasickým školám, kde jsou žáci hodnoceni na základě zkoušek, je zde studentovým úkolem zvládnout a vypilovat projekt k dokonalosti, tak aby se mohli dostat do další části studia. Studentům je nabídnuto prostředí, kde je normální několikrát selhat, vyzkoušet různé postupy, poradit se se svými spolužáky a zlepšovat tak dlouho, dokud nevytvoří to, co měli za cíl [2].

Protože se zde ale studenti jen tak nesetkají s nějakou přednáškou či speciálním oborem, je pro studenty připraveno několik studijních větví, kterými se mohou profilovat s tím, že každá větev se zaměřuje na jinou část informačních technologií. Pokud by však student během tohoto studia zjistil, že mu daná větev nevyhovuje, může se rozhodnout pro změnu a vyzkoušet studovat větev jinou, tak aby zjistil, zda se v dané oblasti bude cítit lépe.

K tomu všemu je velkým bonusem i samotné jméno školy na pracovním trhu. Díky tomu, že studenti již od počátku studia spolupracují s největšími firmami, mnohé studenty si firmy odchytnou již v té době. Ty, jež se rozhodnou své kariérní plány odložit, však čekají neméně slibné výhledy. Právě díky mnohým projektům jsou absolventi École 42 připraveni rovnou na praktické zapojení svých schopností a ihned po škole tak mají pověst špičkových odborníků.

Vizualizace exteriéru školy — zdroj: https://www.42.fr/medias/

La Piscine

Takové prostředí plné výhod, bez známkování a školného by se někomu mohlo zdát jako ideální prostředí pro líné programátory, avšak opak je pravdou. K tomu, aby žáci mohli využívat všech těchto výhod nemusí žák splňovat žádné klasické podmínky jako titul, beztrestnost či hlubokou peněženku. Jediné, co musí, je projít přijímacím sítem, kterým v konečném důsledku projde okolo 2 procent uchazečů. Na počátku celého řízení je náročný test logického přemýšlení. Z něj postoupí okolo tří tisíc uchazečů do hlavního kola přijímacího řízení, nazvané „la piscine“ — bazén. Za tímto zvláštním názvem se schovává zdlouhavý projekt (okolo 4 týdnů), odhalující, jak daný žák dokáže spolupracovat, pracovat pod stresem, ale i kreativně přemýšlet. Tento model se stal natolik úspěšným, že se nakonec dostal i do mnohých jiných škol (například EPITA Paris), které la piscine využívají jako formu ukončení projektových předmětů.

La Piscine — zdroj: https://www.42.fr/medias/

Škola se v pařížském prostředí stala symbolem pro odlišný přístup k výuce způsobem. Mezi studenty po celém světě si získala obrovskou popularitu a každý rok o jedno z těchto prestižních míst soutěží tisíce uchazečů. I proto se Niel rozhodnul otevřít již druhou pobočku v americkém Fremontu a nabídnout tak ojedinělý vstup do světa technologií i dalším talentovaným jedincům nejen na evropské půdě.

Zdroje

[1] 42 : une formation unique et une pédagogie révolutionnaire [online]. [cit. 2020–03–04]. Dostupné z: https://www.42.fr/ledito/

[2] Why attend: 42: 8 reasons why you should come to 42 [online]. [cit. 2020–03–04]. Dostupné z: https://www.42.us.org/why-attend-42/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Mara Augustin

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade