České učňovské školství

Adam Budinský
May 8, 2019 · 2 min read

Asi si není třeba nalhávat, že učňovské školství má v České republice tu nejlepší úroveň nebo reputaci. Absolventům učňovských oborů častěji hrozí nezaměstnanost, a to i při současném, nízkém stavu nezaměstnanosti. Mít “učňák” je určité stigma a stokrát si můžeme lhát, jak jsou učební obory důležité, když vlastní děti bychom tam vidět nechtěli. I tak jde na tyto obory zhruba třetina každého populačního ročníku. A existuje určitá vůle a tendence na tyto obory dostat ještě více lidí na úkor maturitních oborů (cut-off score, regulace míst v maturitních oborech). Co získají patnáctiletí žáci na učilištích? Ze statistiky studentských voleb, které pořádal Jeden svět na školách, budou mít s větší pravděpodobností příchylnost k stranám či kandidátům spíše populistického charakteru, a to už může mít (má) společenský dopad. Jsou ale i tací, kteří nechtějí lámat hůl a hledají řešení. Mám však pocit, že se tyto debaty vždy točí v kruhu, který staví do horšího světla tu vysoké školy (nejlépe humanitního směřování) produkující lidi neschopné opravdové (rozuměj fyzické) práce, tu učňáky jako odpadkový koš školství.

Image for post
Image for post
Běžný český absolvent SOU, rok 2030? zdroj: https://pixabay.com/photos/industry-industry-4-0-cybernetics-2692640/

Po třetině společnosti se, zdá se, žádá, aby se dobře naučila jednu konkrétní věc, která možná nebude za několik let potřeba (ono známé budeme pracovat na pozicích, které nyní ani neznáme, např. zde). Takto jednostranně kvalifikovaní absolventi, jejichž silnou stránku při vší úctě patrně nebude samovzdělávání a související flexibilita, zatíží státní rozpočet ať už potřebou rekvalifikace, finanční podpory nebo v horším případě pádem do sociálního vyloučení. Řemeslo má možná zlaté dno, ale montovny a skladiště Amazonu určitě ne.

Chce se mi být ironický a napsat obligátní “knihovny by mohly být velice přínosné” v informačním vzdělávání žáků a absolventů učilišť. Je to ale z pohledu informačních studií pole poměrně neorané, alespoň pro mě byl problém najít nějaké odborné zdroje týkající se našeho oboru, které by se školství této úrovně zabývaly, natož v českém kontextu. Dalo by se v tomto kontextu vůbec něco zkoumat? Vzhledem k významu informačních technologií třeba v tom průmyslu 4.0 by se snad dalo najít uplatnění pro výzkum designu, HCI, UIX nebo nasazení intuitivních edtechových nástrojů.

Co si myslíte vy? Jak by se náš obor mohl věnovat učňovskému školství na (nejen) edtechové specializaci?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store