Image for post
Image for post

Souběžné řízení vozidla a telefonování — multitasking?

Soňa Pin
Soňa Pin
Apr 28, 2019 · 2 min read

Že je multitasking mýtus, jsem věděla už déle. Výzkum multitaskingu vznikl po 2. světové válce s rozvojem letectví, kdy byl vyvíjen tlak na piloty, kteří museli během letu sledovat několik přístrojů a také jejich hodnoty[1]. V důsledku toho vznikaly často nehody. Zpracování dat není pro mozek vůbec jednoduché, zahrnuje tyto činnosti:

  • „přebrat, rozeznat, vybrat si přesně ty, které potřebuje
  • zpracovat a vyhodnotit, zda jsou dobré nebo špatné
  • zašifrovat je, zakódovat, připravit k zapamatování, vytvořit nová propojení
  • uložit a uchovat informaci do „archivu““[2]

Je to ale pár týdnů, co jsem tvrdila známému, že hands free v autě nemá smysl. Nejde přece o to, jestli řidič má nebo nemá volnou jednu (obvykle pravou) ruku. Například u aut s automatickou převodovkou pravou ruku během řízení vůbec nepotřebuje — ani při zpomalení, ani při úplném zastavení nemusí použít řadící páku nebo páčku u volantu, pro které by pravou ruku potřeboval, nehledě na to, že to jde udělat i levou rukou. Jde zde o snížení pozornosti, kterou v takové chvíli (během řízení a telefonování) rozděluje mezi dvě činnosti. Z mé zkušenosti musím říct, že hands free mně přijde jako ještě horší řešení, protože mám téměř neustále potřebu dívat se střídavě na telefon a na mikrofon. Pokud však za jízdy telefonuji s telefonem v ruce, alespoň zrak můžu soustředit jen na cestu.

Dělání dvou a více věcí najednou je možné, ale „jen v případě, že už nad nimi nemusíme přemýšlet, vykonáváme je rutinně a spolehlivě se nám daří“[3]. Což telefonování i řízení vozidla častokrát bezpochyby je. Troufám si to tvrdit i u sebe. Ale… Řešíme po telefonu vždy záležitosti, nad kterými nemusíme vůbec přemýšlet? Těžko. Nestávají se nebo nemůžou během řízení auta nastat situace, na které potřebujeme veškerou svou pozornost, a ani ta nám nemusí k adekvátní reakci stačit?

Daň, kterou můžeme svou nepozorností v tomto případě napáchat, je tak vysoká, že se nepozornost nevyplácí.

Zdroje:

PUSTINA, Jaroslav. Mýtus multitaskingu: pozornost není nekonečná. Everesta: Park [online]. Česká Lípa: © 2012 Everesta, ©2012–2019 [cit. 2019–04–28]. Dostupné z: http://park.everesta.cz/clanky/mytus-multitaskingu-pozornost-neni-nekonecna-40.html.

NOVÁKOVÁ, Lenka. Multitasking je mýtus. Psychologie [online]. Praha: © Copyright Mindlab, 2019, 9. 12. 2010 [cit. 2019–04–28]. Dostupné z: https://psychologie.cz/multitasking-je-mytus/.

[1]PUSTINA, Jaroslav. Mýtus multitaskingu: pozornost není nekonečná. Everesta: Park [online]. Česká Lípa: © 2012 Everesta, ©2012–2019 [cit. 2019–04–28]. Dostupné z: http://park.everesta.cz/clanky/mytus-multitaskingu-pozornost-neni-nekonecna-40.html.

[2]NOVÁKOVÁ, Lenka. Multitasking je mýtus. Psychologie [online]. Praha: © Copyright Mindlab, 2019, 9. 12. 2010 [cit. 2019–04–28]. Dostupné z: https://psychologie.cz/multitasking-je-mytus/.

[3]Tamtéž.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store