A kolik za to dostanu expů?

Mikki
Mikki
Mar 27, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Už několik let jsem v organizačním týmu Animefestu a loni se poprvé zavedlo sbírání “expů”. Potenciálně zajímavá věc, ale opravdu bude fungovat?

Sbírání expů vychází z předpokladu, že lidi jsou soutěživí a zvyšování úrovně je bude motivovat více se snažit, chodit na před- a pofestová setkávání, brát si směny navíc během festu, udělat si zdravotnický kurz, zvýšit své jazykové dovednosti a mnoho dalšího. Musím přiznat, že na mě to působí dokonale, protože jsem přesně tenhle typ — snažím se být mezi těmi nejlepšími a čím víc bodíků, tím líp.

Zejména pokud to časem nějak více rozpracují a nebude to jen o číslech, ale třeba i o názvu. Danou úroveň totiž bude mít každý organizátor na visačce, a ostatní, tj. hlavní organizátoři, ostatní orgové a návštěvníci, se podle toho můžou orientovat. Důvěryhodněji totiž asi bude působit někdo, kdo má “úroveň 5” než někdo kdo tam má “2”. Jak už jsem zmínila, loni se s tím prvně začalo a tak má mnoho much, nikdo pořádně neví, za co může body získat, ani jak moc se musí snažit, aby je získal. Nicméně přestože na začátku bylo dost lidí skeptických, už teď to sklízí poměrně vysoký úspěch.

Tento princip vychází z gamifikace. Jedná se o zapojení herních aktivit do rozmanitých činností, které by měly být díky tomuto prvku zábavnější a zajímavější pro daného člověka. A je jedno, zda se jedná o uklízení schodů, řešení matematické rovnice, skákání přes provaz, nebo práce v IT firmě.

Je trochu úsměvné, že toto tvrdil pan Komenský už v 17. století, ale na praktickou realizaci jsme si museli počkat několik dalších staletí. Poprvé se objevil v roce 2008 v souvislosti s počítačovým softwarem. Na to oponoval videoherní vývojář Nick Pelling, který s tím údajně přišel už v roce 2002 a používal ho jako součást svého starupu v Conundra Ltd. Na svůj největší book si ale stejně gamifikace musela počkat do roku 2010, kdy v ní začalo vidět potenciál další odvětví zejména marketing a vzdělávání.

Zdroje:

https://www.eduin.cz/clanky/co-muze-vyuzivani-hernich-principu-prinest-do-vzdelavani/

https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rizeni-id-2698710/gamifikace-je-vice-nez-jen-hra-id-3148546

https://m.systemonline.cz/hrm-personalistika/ucini-nas-gamifikace-zavislymi-na-praci.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification

https://tyinternety.cz/prirucka-marketera/nechte-zakazniky-si-hrat-klicem-uspechu-je-dnes-gamifikace/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store