Abyste mohli tento článek přečíst, musíte souhlasit s našimi podmínkami použití.

Martin Řehořík
May 2, 2019 · 2 min read

Je soukromí opravdu dražší než zlato? Minimálně to tak v dnešní společnosti pociťujeme, protože jsme takřka všude nějakým způsobem někým sledováni, a bylo by vskutku těžké najít kde ne. I když nám někdo tvrdí, že nás neposlouchá a my mu nepředáváme žádné informace, je velice těžké říct na čem si vlastně stojíme (kdo vlastně čte zásady soukromí a používání?) — o čemž může vypovídat samotný debakl Amazonu s jejich přístrojem Amazon Echo, zda neustále neodposlouchává své uživatele. Například Forbes vydal článek, ve kterém udává návod, jakým způsobem zabránit, aby Alexa poslouchala.

“On Amazon Echo, when you press the microphone button, the external ring glows red (Lord of the Rings metaphor?) and the device is not capable of listening (or at least that’s what we think).” Zdroj

South Park: HumancentiPad (S15E01)

S mizejícím principem soukromí také vzrůstá čím dál více „nový problém“ a to informační kurátorství. Uvozovky proto, že se nejedná o příliš nový termín, ale spíše o to, že nově začal souviset se zanikajícím soukromím, a jestli se jedná o problém, to lze podle mě posoudit pouze subjektivně. Jedná se o způsob shromažďování informací, které jsou relevantní pro danou skupinu lidí. Mezi starší příklady (které dokazují, že to opravdu není tak nový termín) může patřit práce kurátorů v muzeích a galeriích.

Podle toho, z jakého úhlu pohledu se na informační kurátorství díváme, zjišťujeme, že je mnoho různých metod:

Z pohledu poskytovatele služeb (zdroj)

- Kolaborativní filtrování

- Sémantická analýza

- Sociální hodnocení

Z pohledu vytváření obsahu (zdroj)

- Agregace

- Destilování

- Elevace

- Spojení

- Chronologie

Jako poslední se objevuje pohled uživatele, ten ovšem nemá cenu moc rozepisovat, protože ve skutečnosti nemáme moc na výběr. V podstatě na jakékoliv službě, kterou používáme, se už zavedla určitá forma algoritmického doporučování obsahu. Příkladem může být to, když v červnu roku 2015 spustilo Spotify svou novou službu Discover Weekly, kdy uživatelům každý týden vytvoří nový playlist složený na základě písniček, které poslouchali předtím. Přešlapy platformy YouTube jsou až příliš známe se svým doporučováním videí, se kterými cílení uživatelé fundamentálně nesouhlasí.

“If you’ve been confused by the strange videos YouTube has been recommending you, which seem to have nothing to do with your interests or viewing history, you’re not alone.” Zdroj

Brooklyn Nine Nine: Bachelor/ette Party (S05E19)

Některé typy kurátorství jsou dobré a některé špatné. Sám využívám „doporučený obsah“ vcelku často a už několikrát se mi stalo, že jsem byl s výběrem opravdu spokojen. Je to tedy špatně? Nemyslím si, že to lze tak jednoduše říct, ale lidé by měli minimálně dostat na výběr při používání daných služeb s čím souhlasí, a ne se upisovat v rámci registrace k podmínkám, které, s rukou na srdci, nečtete ani vy.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store