AI ve výuce

Teddy Bear
Apr 10, 2019 · 3 min read

První „umělý“ učitel už vyučuje v Aucklandu, respektive se jedná o první simulaci lidského učitele. Jistá energetická společnost se spojila s vývojáři AI a do škol do kterých dodává elektřinu nasadila AI učitele. Jmenuje se Will a učí o obnovitelných zdrojích. Kromě dobré reklamy pro onu společnost toto může být i pomyslný předěl v nasazování AI do výuky. Toto je dobře viditelný příklad, nicméně na špičce vývoje AI pro výuku je Čína, která drží pomyslné prvenství v masovém nasazování do praxe. V Číně už dokonce zjistili, že třída, která byla učena AI má lepší výsledky než třída s morálně zastaralým učitelem. Kvantitativní vyhodnocování ale nemůže obsahovat všechny kvality výuky.

AI dnes učí pouze jedno úzce vymezené téma a nemá všeobecný rozhled jako průměrný učitel, také nenabízí dostatečné možnosti sociální interakce, které je pro výuku rovněž velmi důležité. V budoucnosti bude ovšem AI těžit z data miningu v big datech a může se stát „vševědoucí“ na rozdíl od jakéhokoli učitele. Nicméně AI bude jen těžko někoho inspirovat a nestane se morálním vzorem kvůli nedostatku empatie, která by šla jen stěží nasimulovat. Doba silné AI je ještě daleko. Jak je to ale dnes? V současnosti je AI masově nasazena při výuce programování, kdy studentovi jsou ukazovány chyby, kterých se dopustil a je veden ke správnému řešení.

Jaká však může být role AI při výuce v blízké budoucnosti? AI může učitelům asistovat například s časově náročnou a rutinní prací jako je hodnocení domácích úkolů. Mohou také predikovat vývoj studentových znalostí a upozornit na talent, nebo nedostatky. Velká pomoc se očekává například s překlady, nebo vizualizací v reálném čase. AI může také vnímat detaily, které učitelům unikají, také může být spravedlivější díky absenci lidských slabostí. AI se nikdy neunaví a nikdy nebude mít špatnou náladu. Pomoc AI je očekávána také při práci s obtížnějšími studenty, například se studenty se zdravotním znevýhodněním, nebo potřebou individuálního plánu výuky. AI učitelé budou nezastupitelní při výuce studentů s omezenou mobilitou, ať se jedná o dlouhodobě hospitalizované, nebo o děti bydlící v obtížně dostupných oblastech.

Samotná práce učitele přestává být populární. Řešením pro budoucnost může být doplnění lidských učitelů jejich AI kolegy. Očekává se výrazné zlepšení výuky především v rozvojových oblastech, kde je velký nedostatek učitelů. Budou velké změny v povolání učitele, je ale otázkou, zda jsou učitelé sami na tyto změny připraveni. AI nenahradí v budoucnosti všechny učitele, ale rozhodně nahradí všechny učitele, kteří nebudou s AI umět pracovat. Studenti sami se musejí připravit na dobu, kdy AI budou jejich kolegové v práci. Nejdůležitější práce pro lidské pracovníky v budoucnosti bude komunikace s AI. Na tuto pozici budou nabíráni pouze špičkoví experti, kteří budou schopni posunout AI nebo lidský intelekt na novou úroveň.

AI dokáže být efektivnější při individualizované výuce a zároveň neztratí kontakt se zbytkem studentů už jenom díky neomezené možnosti dělit pozornost bez ztráty kvality. Zajímavostí je i použití AI při hledání talentů pro vzdělávání. Pozoruhodným tématem je i snižování nákladů ve vzdělávání. Osobně se domnívám, že takové debaty jsou předčasné, a že AI v současnosti ani blízké budoucnosti dobrého učitele nedokáže nahradit. Nicméně se vnucuje dystopická myšlenka na bourání pedagogických fakult po celém světě a masy bezdomovců s pedagogickým vzděláním ve vzdálené budoucnosti.

EDTECH KISK

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store