Učiaca sa komunita

Peter Micko
Mar 4 · 3 min read
Obrázok [1]

Ako si predstaviť učiacu sa komunitu?

Veľmi všeobecná definícia učiacich sa komunít ich charakterizuje ako priestor pre rozvoj jednotlivcov a spoločnosti. Sú často považované za kľúčový prvok vzdelávania v 21. storočí a mocný koncept učenia sa nie len v rámci formálneho vzdelávania, ale aj v celoživotnom učení.

Učiace sa komunity môžu mať mnoho podôb a nemusia byť viazané iba na osobné stretávanie sa. Koncept môže opisovať úzku a veľmi špecificky zameranú skupinu alebo široké skupiny ľudí spolupracujúcich rôznymi spôsobmi bez priestorovej a časovej fixácie. Môžu byť veľké ako škola, malé ako vyučovacia trieda alebo podskupina študentov väčšej skupiny, ktorí pracujú na čiastkovom cieli pre podporu spoločného cieľa. Koncept učiacej sa komunity sa javí ako nie úplne jednoznačný pojem.

V rámci formálneho vzdelávania možno definovať učiacu sa komunitu ako skupinu alebo kohortu študentov, ktorí zdieľajú spoločný akademický cieľ, vzdelávacie skúsenosti a sú zoskupení okolo spoločnej témy a riešených otázok. Spolupracujú v triede s jedným alebo viacerými profesormi. Komunita uspokojuje vzdelávacie požiadavky študentov a poskytuje integrovanejší zážitok z učenia sa.[1]

Kvôli nejednoznačnej definícií môže byť vhodným prístupom definovania učiacej sa komunity určenie jej hraníc, teda kde začína a kde končí. Týmito hranicami sú najčastejšie označované: zdieľanie spoločného prístupu, vzťahov, vízie a funkcie. Každá z týchto hraníc prispieva rôznymi spôsobmi k rôznym teoretickým pochopeniam učiacej sa komunity.[2]

Obrázok [2]

Učiacu komunitu môžeme konkrétne definovať aj ako “učiacu sa obec alebo mesto”, kde nepretržitý vzdelávací proces vedie k väčšej prosperite, sociálnej stabilite a osobnému naplneniu. Vytvára sa multikultúrne prostredie schopné osloviť a zapojiť takmer každého a vedie k lepšiemu uplatneniu obyvateľov na trhu práce. Je to možné vďaka rozšíreniu vzdelávacích možností a celkovej podpore vzdelávania. Tento koncept bol súčasťou projektu LILLIPUT pre transformáciu miest a obcí na učiace sa komunity.[3]

Širšia definícia opisuje učiacu sa komunitu ako priestor a štruktúru pre zosúladenie sa so spoločným cieľom. Spája ľudí, organizácie a systémy so spoločnou túžbou učiť sa a riešiť problémy. Umožňuje zdieľať skúsenosti a výsledky svojho vzdelávania. Zvyšuje sa tým schopnosť dosiahnuť rýchleho pokroku a úspechu.

Príkladom člena takto definovanej učiacej sa komunity je Center on the Developing Child na Harvardovej univerzite. Centrum sa snaží o dosiahnutie rozsiahlych zmien v ranom vývine detí, čo vyžaduje riešenie komplexných sociálnych problémov. Pre riešenie týchto problémov je potrebná silná komunita, ktorá pracuje na identifikácií vhodných stratégií pre pre rôzne skupiny detí a ich rodín.[4] Centrum je súčasťou týmu pre podporu učiacej sa komunity Saving Brains, ktorá sa snaží rozšíriť svoju prácu po celom svete a zlepšiť životy detí žijúcich v chudobe prostredníctvom zásahov, ktoré vyživujú a chránia včasný vývoj mozgu dieťaťa v prvých 1000 dňoch jeho života.

Lepším pochopením toho, čo učiace sa komunity znamenajú, je možné vytvoriť efektívnejšie spôsoby ako tieto komunity vytvárať,kultivovať a ich prostredníctvom dosahovať zvolené ciele.

ZDROJE

[1] What Is a Learning Community? LIU Brooklyn [online]. [cit. 2020–03–04]. Dostupné z: https://liu.edu/Brooklyn/Academics/Centers/Learning-Communities/What-Is-a-Learning-Community

[2] E. WEST, Richard a Gregory S.WILLIAMS. LEARNING COMMUNITIES. Pressbooks: The Open Book Creation Platform [online]. [cit. 2020–03–04]. Dostupné z: https://lidtfoundations.pressbooks.com/chapter/learning-communities/

[3] LONGWORTH, Norman. Co je to “učící se komunita”? Jaký má smysl? [online]. [cit. 2020–03–04]. Dostupné z: http://eurolocal.info/sites/default/files/lilliput_learning-materials_module1_topic2_czech03_0.pdf

[4] Learning Communities. Center on the Developing Child, HARVARD UNIVERSITY [online]. [cit. 2020–03–04]. Dostupné z: https://developingchild.harvard.edu/collective-change/key-concepts/learning-communities/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Peter Micko

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade