Aktivizační centra jako nástroj pro vzdělávání dospělých

Marta Zonková
Apr 4, 2019 · 2 min read

Aktivizační centra, jak již název vypovídá, jsou místem pro rozvíjení různých dovedností a schopností dle toho k jaké instituci patří nebo kdo aktivizační centrum zřizuje. Tyto prostory mohou být určené jak dětem či dospělým, tak osobám s mentálním nebo fyzickým handicapem. Centra pro handicapované jsou často i pro cílové skupiny s kombinovaným postižením. Tyto služby mohou nabízet jak státní tak nestátní organizace a dominují ve sféře sociálně zaměřených neziskovkých organizací. Mnohdy si pod takovým centrem představujeme místo, kde se lidé učí jíst, vařit, jezdit městkou hromadnou dopravou a nebo jen tak jsou a socializují se ve své skupině. I toto je hlavní aspekt těchto prostor, nicméně paleta činností může být mnohem širší dle rozhodnutí zřizovatele, zaměstnanců nebo, a to je nejdůležitější, potřeb návštěvníků. Aktivizační centra tak mohou pomáhat ve vzdělávací rovině a suplovat bílá místa, na které standardní navštěvování školy nestačí. Jmenovat je možné například oblast vzdělávání zaměřená na pracovní uplatnění. V tomto směru pomáhá i Centrum aktivizačních a poradenských služeb při organizaci TyfloCentrum Brno, které se zaměřuje na osoby se zrakovým postižením. Toto centrum dělí na sociální právní poradnu a zmíněné centrum aktivizace a pracovního uplatnění. V tomto směru centrum nepomáhá pouze konkrétním znevýhodněným jedincům, ale umožňuje i zážitkové programy pro zaměstnance tak, aby dokázali spolupracovat se svým aktuálním nebo budoucím znevýhodněným kolegou.

Image for post
Zdroj

Mezi další instituce je možné jmenovat Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, které působí v Plzni. Vzdělávání je patrné v kategorii pro seniory. Totem nabízí Sociálně aktivizační službu, podléhající zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě sociálních prvků Totem nicméně do této služby zahrnuje i vzdělávání seniorů a to konkrétní „Orientovat klienty v současném světě, v moderních technologiích a napomáhat jim využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb.“ Tato služba tedy přesahuje sociální aspekt, tak jak si jej běžně představují a rozšiřuje své působení do rozvíjení informační i digitální gramotnosti.

Na dvou výše zmíněných příkladech bylo ilustrována důležitost aktivizačních center v roli vzdělávání. Pod institucemi, které vzdělávají dospělé, je možné si představit mnohem širší paletu než jsou Akademie třetího věku, besedy v knihovnách nebo volnočasové kurzy.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store