Aktivizační centra jako nástroj pro vzdělávání dospělých

Marta Zonková
Apr 4 · 2 min read

Aktivizační centra, jak již název vypovídá, jsou místem pro rozvíjení různých dovedností a schopností dle toho k jaké instituci patří nebo kdo aktivizační centrum zřizuje. Tyto prostory mohou být určené jak dětem či dospělým, tak osobám s mentálním nebo fyzickým handicapem. Centra pro handicapované jsou často i pro cílové skupiny s kombinovaným postižením. Tyto služby mohou nabízet jak státní tak nestátní organizace a dominují ve sféře sociálně zaměřených neziskovkých organizací. Mnohdy si pod takovým centrem představujeme místo, kde se lidé učí jíst, vařit, jezdit městkou hromadnou dopravou a nebo jen tak jsou a socializují se ve své skupině. I toto je hlavní aspekt těchto prostor, nicméně paleta činností může být mnohem širší dle rozhodnutí zřizovatele, zaměstnanců nebo, a to je nejdůležitější, potřeb návštěvníků. Aktivizační centra tak mohou pomáhat ve vzdělávací rovině a suplovat bílá místa, na které standardní navštěvování školy nestačí. Jmenovat je možné například oblast vzdělávání zaměřená na pracovní uplatnění. V tomto směru pomáhá i Centrum aktivizačních a poradenských služeb při organizaci TyfloCentrum Brno, které se zaměřuje na osoby se zrakovým postižením. Toto centrum dělí na sociální právní poradnu a zmíněné centrum aktivizace a pracovního uplatnění. V tomto směru centrum nepomáhá pouze konkrétním znevýhodněným jedincům, ale umožňuje i zážitkové programy pro zaměstnance tak, aby dokázali spolupracovat se svým aktuálním nebo budoucím znevýhodněným kolegou.

Mezi další instituce je možné jmenovat Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, které působí v Plzni. Vzdělávání je patrné v kategorii pro seniory. Totem nabízí Sociálně aktivizační službu, podléhající zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě sociálních prvků Totem nicméně do této služby zahrnuje i vzdělávání seniorů a to konkrétní „Orientovat klienty v současném světě, v moderních technologiích a napomáhat jim využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb.“ Tato služba tedy přesahuje sociální aspekt, tak jak si jej běžně představují a rozšiřuje své působení do rozvíjení informační i digitální gramotnosti.

Na dvou výše zmíněných příkladech bylo ilustrována důležitost aktivizačních center v roli vzdělávání. Pod institucemi, které vzdělávají dospělé, je možné si představit mnohem širší paletu než jsou Akademie třetího věku, besedy v knihovnách nebo volnočasové kurzy.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Marta Zonková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University