Alternativní školy v České republice

Klára Dvořákova
May 7, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Alternativní vzdělávání se vyznačuje odklonem od hlavního (či tradičního) proudu vzdělávání, které nabízí více možností, jak je možné s dětmi dosáhnout kýžených dovedností či znalostí. Alternativní školy jsou pak charakteristické tím, že se odlišují svými cíly, formami vyučování i náplní učiva, od “tradičních” státních škol a umožňují na výběr z více možností podle preference rodičů (viz článek ).

Alternativní vzdělávání klade důraz na přirozenou touhu žáků objevovat nové věci a zároveň je nad rámec jednotlivých věcí propojovat, aktivní zapojení žáka do výuky a umožnění odpovědnosti či možnosti rozhodovat o obsahu své výuky. Tyto školy více navazují kontakt s rodinnými příslušníky žáků, přizpůsobení výuky mentálnímu stavu jednotllivých studentů nebo navození přátelského vztahu mezi dítětem a pedagogem, který není založený na strachu, ale oboustranném respektu a porozumění.

Myšlenky věnující se alternativnímu způsobu vzdělávání lze nalézt již v na přelomu , kdy Vittorino da Feltre vybudoval tzv. Dům radosti, což byla škola vytvořena v přírodě, která zrušila tresty, vybudovala žákovskou samosprávu a kladla důraz na tvořivost a dbala na to, aby žáci látku pochopili. ALternativní vzdělávání ve smyslu samostatných škol (např. montessori, daltonské, …) se začalo u nás i ve světě utvářet od 20. a 30 let 20. století. V řadě západních zemí se alternativní školy staly přirozenou součástí školských systémů, především díky jejich plynulému vývoji, přerušeného jen krátce druhou světovou válkou. V České republice došlo mezi lety 1948–89 k násilnému přerušení vývoje a přítomnosti alternativních škol v důsledku vlády komunistického režimu.

V současnosti se v České republice můžeme setkat celkem s .

Česká legislativa umožňuje zavedení těchto pěti alternativních způsobů výuky v rámci mateřských, základních i středních škol.

Dalšími alternativními školami jsou “” a , které mohou být využívány v rámci výuky v mateřských školách a na prvních stupních základních škol. Pouze na prvním stupni základní školy pak žáci mohou být vyučováni podle tzv. . V posledních letech se čím dál více dostávají do povědomí i tzv. , které mohou pokrývat výuku v mateřských školách a také na školách středních.

Alternativní školy a jejich smysl či význam bývají velice často centrem nejrůznějších diskuzí v médiích či mezi lidmi. Jako jedno z klíčových témat, které je řešeno se věnuje otázce, jestli žáci z alternativních škol nemají problém s přechodem z alternativních do “tradičních” způsobů výuky, nebo také jestli nevznikají problémy se začleněním těchto žáků do běžné společnosti.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store