App Generace

Masivní rozšíření chytrých mobilních technologií a aplikací ovlivnilo podle Katie Davis a Howarda Gardnera celou jednu generaci. V knize The App Generation : How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination in a Digital World zavádějí nový termín App Generation, který v tomto textu představím.

Josef Kocurek
May 18, 2017 · 3 min read

App vedle Z

Generace Z je definována především internetem, individualitou, multitaskingem a samostatností. Jedná se o generaci, která se formuje od 90. let a narodila se již do světa moderních technologií, především internetu. Generace Z je konstantně online. Součástí této generace je nově pojmenovaná App Generace, která není definována politickými nebo ekonomickými událostmi, ale technologií, kterou používá. App Generation (od slova application = aplikace) charakterizují podobné prvky jako Generaci Z, ovšem s tím rozdílem, že mobilní aplikace jsou naprostou součástí jejich života a skrze aplikace vyjadřují svou identitu i své postoje ke světu.

AppEdu

App Generation pomalu vstupuje na pracovní trh, různé organizace už nyní poskytují školení, jak se na nový typ zaměstnanců připravit. Již nelze počítat s tím, že doposud zaběhlé technologie budou pro jejich práci dostačující. Momentálně se na pracovištích funguje se zařízeními, které tato generace neměla možnost (a důvod) používat, např. fax nebo klasický telefon. Kromě moderních technologií má tato generace i jiné požadavky na pracovní prostředí a zaměstnavatelé by se těmto požadavkům měli maximálně přizpůsobit. Proměnu potřeb a návyků nové generace sledovala společnost Fuze:

Většina příslušníků App Generace upřednostňuje práci z domu.

AppBoom

Počet aplikací v březnu 2017. Zdroj statista.com

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Josef Kocurek

Written by

Student KISK se zájmem o design služeb, veřejnou správu a veřejné dění.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade