Augmentovaná realita jako budoucnost vzdělávání?

Denisa Walterová
Mar 12 · 2 min read

Technologie se stává nedílnou součástí vzdělávání, mezi současné trendy patří digitalizace, tedy průmysl 4.0, jehož prvkem je i augmentovaná realita, pojďme se tedy společně podívat na možnou roli rozšířené reality ve vzdělávání.

Nejdříve považuji za důležité stanovit význam tohoto pojmu a vysvětlit rozdíl mezi virtuální realitou a augmentovanou realitou, neboť mnohým mohou kvůli své podobnosti tyto dva pojmy splývat.

Virtuální realita umožňuje uživateli pomocí techniky interagovat s uměle vytvořeným, simulovaný prostředím. Jedná se tedy o iluzi světa ať už reálného, tedy jakousi kopii reality, nebo uměle vymyšleného. K zobrazení virtuální reality jsou většinou využívány speciální brýle, díky kterým nový svět vidíme kolem sebe.

Augmentovou realitu můžeme nazvat také realitou rozšířenou. Jedná se o reálný obraz světa, do kterého jsou přidány další digitální prvky, díky kterým je reálný svět obohacován a rozšířen. Augmentovou realitu pak většinou zprostředkováváme například pomocí kamerového záznamu, kdy například telefonem natáčíme prostředí kole nás a do obrazu se nám „přidá“ prvek augmentové reality, se kterým můžeme často interagovat. Existují samozřejmě i pokročilejší verze této technologie, kdy nám prvek může být přednášen například hologramem.

Augmentová realita má rozhodně velkou budoucnost, a to v mnoha oblastech života, od zábavných programů až po vzdělávání. Navíc je, na rozdíl od virtuální reality, mnohem lépe dostupná, technicky je méně složité dodat obrázky či informace do reálného světa než vytvářet celý svět nový, dále pak je technologie upravené reality více dostupná, protože tablet či v uvozovkách chytrý mobilní telefon vlastní téměř každý, a tak je tedy upravená realita dostupná široké škále lidí, troufám si říct téměř každému, kdo má dostatečné schopnosti digitální gramotnosti.

Školám může být technologie lépe dostupná také díky různým projektům, jakým byl například projekt Tablety do škol.

Pro školy tak augmentová realita představuje potenciál ušetřených financí, ale zároveň možnost zlepšení edukace, kdy může být k dispozici model téměř čehokoli — studenti se na takovém modelu mohou učit, interagovat s ním, přibližovat si ho… ale škola přitom nemusí za modely utrácet peníze ani je nikde skladovat. S určitou inovací je augmentová realita využitelná prakticky v každém studijním oboru, od historie přes přírodopis a astronomii až k biologii. Ukazuje se ale, že augmentovaná realita má využití například i u učení jazyka.

Augmentovaná realita se ale určitě nemusí omezovat jen na školní prostředí, široké využití najde například v muzeích, některá již také zkouší zapojit tento interaktivní prvek do svých edukačních aktivit a setkávají se s úspěchem.

Nakonec i výzkumy ukazují, že učení pomocí augmentované reality studenty více zaujme a motivuje a to zejména díky zábavnému a interaktivnímu prvku této metody.

Technologie augmentované reality je ve vzdělávání teprve na začátku, vše ale naznačuje tomu, že v budoucnu se právě upravená realita může stát jedním z nejlepších nástrojů pro motivaci a zaujetí studentů.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Denisa Walterová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade