Blender aneb udělej si sám

Jakub Mezuláník
Jan 28 · 6 min read

Kdo z nás někdy neviděl na internetu obrázek s modelem vytvořeným na počítači a neříkal si, že by něco takového chtěl taky udělat. Nyní zde ta možnost je. Tu nabízí program Blender, software na tvorbu modelů, animací, speciálních efektů a mnoho dalšího. Blender byl vydán 13. října 2002 jako open source s licencí GNU General Public License.[1] Od té doby je neustále vylepšován a neustále přibývají nové a nové funkce. Velkou zásluhu na tom má i komunita uživatelů, o tom se ovšem zmíníme později. Nyní se už podíváme na jednotlivé oblasti, ve kterých se Blender používá.

Blender a modelování

Hlavní funkcí, pro kterou Blender používá nejvíce lidí je možnost modelování objektů. Z počátku se vše může zdát velmi složité a komplikované, ale jakmile se člověk v daném prostředí zorientuje, je pak jen otázkou praxe, než většina věcí přijde člověku naprosto normální a jednoduchá. Velmi se také hodí naučit se alespoň základní zkraty, které ušetří opravdu spoustu času. Uživatel v Blenderu během modelování dva hlavní módy, objektový a editační mód. V editačním módu člověk upravuje jednotlivé objekty, kdy může vybírat jednotlivé hrany, plochy nebo vertexy (body, které spojují alespoň dvě hrany). V objektovém módu pak člověk přemisťuje jednotlivé objekty ve scéně na místa, na která chce. Blender také umožňuje uživatelům texturovat vlastní modely, přidávat jim různé vlastnosti, například hrubost, průhlednost, svítivost a další.

Funkcí, která souvisí s modelováním, je pak možnost animace. Blender umožňuje například vymodelovat osobu, dát ji „kosti,“ pomocí nichž může člověk potom s modelem hýbat a vytvořit běžící postavu nebo postavu, která skáče přes překážky. Člověk tak může vytvořit cokoli od jednoduchých krátkých animací až po celé složité filmy. K tomu se dostaneme později.

Díky různým vlastnostem, které je možné u modelů upravovat lze vytvořit i velmi realisticky vypadající objekty. Proto je také spousta architektů, která využívá právě Blender pro tvoření svých vizí, nebo alespoň pro svá portfolia.

Blender a malování

Jistá forma malování se v Belnderu objevuje již delší dobu v podobě grease pencil. Ta ovšem měla jen minimum funkcí a sloužila spíše k zábavě. S postupem času se zvětšovaly požadavky na množství funkcí, které by grease pencil měl plnit, až se v aktualizaci 2.80 objevila plnohodnotná funkce pro 2D malování. Člověk tak může používat funkce jako vrstvy, úpravy tónů barev nebo onion skin, který autorovi ukazuje předešlé a případně následující snímky v animaci. Blender je tedy možné nyní využívat ne jen jako nástroj pro tvorbu 3D, ale i pro tvorbu 2D věcí.

Blender a filmy

Příběhy a filmy nás doprovází již nějakou dobu. Od svých počátků se ovšem vyvinuly a stále více filmů používá filmové úpravy pro ještě lepší zážitek. Blender je v oblasti filmů známý především díky svým animovaným open source filmům. Pod pojmem open source film si můžeme zjednodušeně představit film, ke kterému jsou volně dostupné zdroje. Uživatel je pak může použít pro tvorby jiného děje, nebo úpravy děje stávajícího. Díky politice Blenderu, je tato možnost snadno dostupná a díky jeho funkci animování není úplně složité změnit si například konec dle libosti. Blender se ovšem začíná prosazovat i ve větších filmových projektech. Jasně to můžeme vidět například u seriálu The Man in the High Caslte, kdy se z velké části pro tvorbu, animaci a renderování použil právě Blender.[2] Dalším příkladem pak může být prohlášení studia Ubisoft, konkrétně Ubisoft Animation Studio, které plánuje používat Blender jako hlavní nástroj pro svoji tvorbu.[3] Je tedy zřejmé, že budoucnost Blenderu v oblasti filmů nastoupila na dobrou cestu.

Blender a hry

Herní průmysl se stává stále populárnějším a téměř neustále vznikají nové a nové hry. Není tedy divu, že i modelovací software jako je Blender si také pohrával s herním enginem. Ten měl své chyby a nedokonalosti, ovšem k tvorbě her pro začátečníky nebyl úplně špatný. Kvůli jeho menšímu využití, chybám a růstu oblíbenosti ostatních enginů jako Unity, nebo Unreal Engine, se s vývojem enginu Blenderu skončilo. Ovšem jelikož je Blender open source, jsou zde i enginy vytvořené od ostatních uživatelů.

Ovšem hlavním dopadem Blenderu na herní oblast, je již zmíněná možnost modelování. Ta, společně s možností využívat volně a zdarma vytvořené věci, je důvodem proč je Blender tak oblíbený u vývojářských studií, především pak u menších týmů. Možnost vytvořit si vlastní modely objektů do hry v programu, který je navíc zdarma je obrovská výhoda. Co víc, modely z Blenderu jsou kompatibilní s velkým množstvím jiných herních enginů.

Blender zdarma?

“Blender is Free Software

Free to Use. Free to Change. Free to Share. Free to Sell Your Work.” [4]

To co je na Blenderu úžasné a co je jeden z hlavních důvodů, proč je u běžných uživatelů tak oblíbený a u profesionálů trochu opovrhovaný, je jeho cena. Je totiž zcela zdarma. Navíc díky licenci, pod kterou je rozšířen, jej může kdokoli nejen zdarma stáhnout a používat, může jej ale také upravovat a vytvářet addony, které mohou poté i prodat. I díla, která lidé vytvoří, smí běžně používat a prodávat. Je tedy zřejmé, že převážně pro menší společnosti, je Blender naprosto vhodným a vynikajícím softwarem, díky kterému mohou ušetřit a peníze využít raději na jiné části projektu. Cena Blenderu je mnohdy také důvodem, proč je u profesionálních tvůrců často považován za ne tak vhodný nástroj. Ovšem i to se poslední dobou mění, jak jsme viděli na příkladu seriálu The Man in the High Castle. Jak tedy může takový program fungovat zdarma? Především díky lidem a společnostem, kteří přispívají na chod a vylepšování Blenderu. Mezi známé společnosti podporující Blender můžeme uvést například společnost NVIDIA, Epic Games, Ubisoft, AMD, Google a další [5]

Blender 2.80

Zde by bylo dobré zmínit za poslední dobu nejspíše nejzásadnější aktualizaci, která celý program výrazným způsobem vylepšila, přidala nové funkce a celkově zlepšila jeho přístupnost novým uživatelům. Hlavní věcí, která dělá největší kus práce na lepší přístupnosti, je zcela jistě nové uživatelské rozhraní. To dostalo tmavší nádech a celkově je zajímavější a více přístupnější. Dalším vylepšením je umístění a výběr nástrojů na levé straně obrazovky a vybírání pracovních ploch na horní liště. Zde si nyní může uživatel vybrat, co chce právě dělat a podle toho se načte rozložení a výběr oken přímo pro danou činnost. Co je ovšem asi jedno z největších lákadel této aktualizace pro všechny, jak začátečníky, tak pokročilé, je nový renderovací engine Eevee. Ten funguje na jiném principu práci se světlem než dosavadní engine, což umožňuje rychlejší a lepší renderovaní již během tvorby. Člověk tedy vidí vyrenderovaný výsledek dříve. Je samozřejmě fakt, že pro lepší výsledky je nutná delší renderovací doba s plným využitím dostupných možnosti úprav. Tato aktualizace nabízí daleko více věcí, [6] ovšem toto jsou jedny z nejdůležitějších bodů.

Blender a komunita

Velkou roli v životě Blenderu a jeho využití hraje také komunita shromážděná kolem tohoto softwaru. Jedná se o různé oblasti, ve kterých je to právě prvek komunity, který pomáhá novým uživatelům. Ať už se jedná o tutoriály, kterých člověk na internetu najde bezpočet a které mu mohou být velmi nápomocny nejen při prvních krocích, ale v každé části cesty k lepším výtvorům. Jsou tedy vhodné jak pro naprosté začátečníky, tak pro pokročilejší uživatele. Další oblastí jsou knihy zaměřené na toto téma. Podle oficiálních stránek „ bylo od roku 2002 publikováno více než 100 titulů věnujících se Blenderu.“[7] Existují také oficiální fóra, kde si vzájemně uživatelé radí při problémech během tvorby, vystavují screenshoty postupu vlastních projektů, navzájem se podporují nebo pořádají soutěže. Co navíc přidává důraz na roli komunity je i fakt, že jak spousta tutoriálů, tak i knih je právě v českém jazyce a to i těch, které se věnují právě naprostým začátečníkům. Každý se tedy může do vod modelování, malování, animování nebo jen tak prozkoumávání funkcí Blenderu pustit bez větších potíží. Největším problémem pak zůstává fakt, že člověk musí, především z počátku, vydržet a projít náročnějším začátečnickým obdobím. Odměnou pak však mohou být úžasné výtvory, nebo jen zlepšení vlastních dovedností.

Zkusit či nezkusit?

Závěrem můžeme říci, že Blender rozhodně stojí za zkoušku. Už jen pro to, že je zdarma a i naprostý začátečník může s pomocí několika návodů relativně brzy vytvořit velmi zajímavé objekty či obrazy.

Zdroje:

[1] History. Blender.org [online]. [cit. 2020–01–25]. Dostupné z: https://www.blender.org/foundation/history/

[3] Ubisoft Joins Blender Development Fund to Support Open Source Animation. Ubisoft.com [online]. ©2019 Ubisoft Entertainment, 22. 7. 2019 [cit. 2020–01–25]. Dostupné z: https://news.ubisoft.com/en-us/article/1Fse1XyXzj76UJ1gKFohbz/ubisoft-joins-blender-development-fund-to-support-open-source-animation

[2] SIDDI, Francesco. Visual Effects for The Man in the High Castle. Blender.org [online]. 19. 4. 2017 [cit. 2020–01–25]. Dostupné z: https://www.blender.org/user-stories/visual-effects-for-the-man-in-the-high-castle/

[4] Blender Development Fund. Blender.org [online]. [cit. 2020–01–25]. Dostupné z: https://fund.blender.org/

[5] License. Blender.org [online]. [cit. 2020–01–25]. Dostupné z: https://www.blender.org/about/license/

[6] 2.80. Blender.org [online]. [cit. 2020–01–25]. Dostupné z: https://www.blender.org/download/releases/2-80/#real-time

[7] FAQ. Blender.org [online]. [cit. 2020–01–25]. Dostupné z: https://www.blender.org/support/faq/#learning-1

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jakub Mezuláník

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade