BRNĚNSKÉ ALTERNATIVNÍ ŠKOLY

Pavla Vavřičková
May 7, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Většina z nás má za sebou povinnou školní docházku na běžné základní škole. Ve své době nám to přišlo přirozené a ostatně to byla jedna z mála nabízených možností. Dnes se však hodně změnilo a tak my, jako budoucí rodiče, si už můžeme víc vybírat. Účelem článku není srovnávat typy škol nebo hodnotit různé přístupy, ale poskytnout stručný přehled a seznam alternativních vzdělávacích zařízení v Brně.

Na úvod je dobré si vymezit hlavní zásady alternativních škol. Velmi dobře je to shrnuté na stránce , které uvádí společné rysy pro tato zařízení zahrnující například motivaci dítěte, konkrétní slovní hodnocení, spolupráci s rodinou, přátelský vztah s učitelem, spoluúčast na rozhodování nebo vyučování bez zvonění. Jako nejsilnější rys může být vnímána snaha dítě přirozeně zaujmout a vyvolat v něm touhu samo se vzdělávat. Rodičům určitě může imponovat respektování dítě jako originálního jedince. Mezi nejznámější lze u nás zařadit , a . V následujících řádcích si stručně probereme, co studium na uvedených školách obnáší.

Waldorfská škola funguje například v Brně a mezi hlavní principy řadí učení v souvislostech, slovní hodnocení, dva cizí jazyky i uměleckou činnost od první třídy a hlavně vzdělávání založené na vlastní zkušenosti. Do první třídy jsou primárně přijímání žáci s trvalým bydlištěm v Brně.

Pokud chceme dítě vzdělávat cestou montessori, tak v brněnské části existuje Montessori Institut, který nabízí zmíněnou filozofii za školné 4600 Kč měsíčně. Mezi hlavní znaky patří individuální přístup k dítěti s respektem k jeho osobnosti, výuka postavená na osobní zkušenosti, rozvoj touhy se vzdělávat a ohled na vlastní tempo každého dítěte.

Podle daltonského plánu postupuje základní škola v Brně na , přičemž zde je kladen důraz především na svobodu v rozhodování. Díky ní je dítě zodpovědnější, sebevědomější a samostatnější. Uvedená škola zahrnuje tyto principy do klasického vyučování prostřednictvím daltonských bloků, během kterých žáci pracují na projektech.

Alternativních škol je dnes nejen v Brně, ale i v celé České republice poměrně velké množství. Pokud se rozhodneme udávat jiným směrem, než je tradiční základní škola, je dobré se zaměřit především na potřeby a osobnost dítěte. A pro přehled různých škol v celé republice existuje následující , která může pomoci s výběrem i s ohledem na místo bydliště.

Zdroje:

  1. Alternativní školy v ČR. In: Alternativní školy [online]. [cit. 2019–03–25]. Dostupné z:
  2. Co jsou alternativní vzdělávací programy. In: Národní informační centrum pro mládež [online]. [cit. 2019–03–25]. Dostupné z:
  3. Daltonský plán. In: Institut pro podporu inovativního vzdělávání [online]. [cit. 2019–03–25]. Dostupné z:
  4. KONDR, Tomáš. Na půl cesty: Waldorf a Montessori. In: Svoboda v učení [online]. [cit. 2019–03–25]. Dostupné z:
  5. Mapa inspirativních škol. In: Institut pro podporu inovativního vzdělávání [online]. [cit. 2019–03–25]. Dostupné z:
  6. Montessori ČR [online]. [cit. 2019–03–25]. Dostupné z:
  7. Montessori institut: základní škola [online]. [cit. 2019–03–25]. Dostupné z:
  8. Waldorfská specifika. In: Waldorf Brno [online]. [cit. 2019–03–25]. Dostupné z:
  9. ZŠ Husova Brno [online]. [cit. 2019–03–25]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store