Business Intelligence

O dáta je v súčasnej dobe veľký záujem, pretože sa ukazuje, že môžu mať veľký význam. V dnešnej dobe majú podniky vo všetkých odvetviach informačne náročné procesy. Čím ďalej tým viac sa začíname stretávať s pojmom Business Intelligence (BI). Jedná sa o sotwarové nástroje, ktoré premieňajú dáta na informácie, informácie na znalosti a plány. Tie majú za úlohu zefektívniť prácu a čas organizácie na dosiahnutie jej cieľov.

BI nástroje a systémy hrajú kľúčovú úlohu v procese strategického plánovania v rámci korporácie. Umožňujú zhromažďovať, ukladať, otvárať a analyzovať firemné dáta na pomoc pri rozhodovaní.

Vo všeobecnosti sú tieto systémy využívané v oblasti profilovania zákazníkov, zákazníckej podpory, prieskumu trhu, segmentácie trhu, ziskovosti výrobku, štatistických analýzach a distribučných analýzach.

Medzi najpoužívanejšiu a veľmi obľúbenú techniku analýzy patrí OLAP (On-Line Analytical Processing). Zameriava sa na riešenie informačných potrieb prostredníctvom ad-hoc analýzy dát danej organizácie. Hlavná štruktúra OLAP-u je založená na niekoľkodimenzionálnej tabuľke, väčšinou v podobe kocky. To umožňuje hľadieť na dáta z viacerých perspektív, a tak sa veľké množstvo dát môže analyzovať takmer okamžite.

OLTP (On-line Transaction Processing) sa vyznačuje veľkým počtom krátkych on-line transakcií (INSERT, UPDATE, DELETE). Hlavný dôraz na OLTP systémov je kladený na veľmi rýchle spracovanie dotazov, zachovanie integrity dát. Účinnosť je meraná podľa počtu transakcií za sekundu. V databáze OLTP sú podrobnejšie a aktuálnejšie údaje, a schéma slúži na ukladanie transakčných databáz.

Na súčasnom trhu nájdeme veľké množstvo BI systémov a nástrojov z rôznych oblastí. Podniky si môžu vyberať z komerčných — platených nástrojov, ktoré ponúkajú širšie spektrum funkcií. Na druhej strane existujú aj tzv. open-source nástroje, ktoré síce sú zadarmo, ale ich funkcionalita je obmedzená.

V dnešnej dobe je to rýchlo sa rozvíjajúca oblasť informatiky, ktorú v súčasnej dobe využíva približne 50% podnikov a číslo stúpa.