Cellverse ako príklad imerzívneho vzdelávacieho prostredia

Jakub Janák
Mar 28, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Zdroj

Formálne vzdelávanie môžeme nepochybne označiť za jednu z oblastí, ktorá v nasledujúcich desaťročiach prejde najradikálnejšou transformáciou vďaka technológiám virtuálnej reality (VR). Už v súčasnosti môžeme zaznamenať viaceré revolučné VRLE (virtual reality learning environment) projekty, ktoré študentom dávajú možnosť zažívať reálne situácie v autentickom prostredí a aktívnym spôsobom tak nadobúdať znalosti či skúsenosti bez toho, aby museli opustiť učebňu či dokonca vlastnú izbu. My sa v tomto príspevku podrobnejšie zameriame na projekt „Cellverse“, ktorý je v súčasnej dobe vyvíjaný na MIT.

Cellverse je imerzívne 3D vzdelávacie prostredie navrhnuté pre študentov biológie, ktoré umožňuje interaktívnym a kolaboratívnym spôsobom sa učiť o bunkách a procese premeny DNA na proteíny. Študenti po nasadení HMD (head-mount display) majú možnosť bezprostredne skúmať živé bunky v 3D prostredí, vďaka čomu môžu napríklad lepšie porozumieť ich štruktúre či pozorovať rozdieli a priestorové vzťahy medzi organelami. Projekt Cellverse stavia študentov do pozície aktívnych prieskumníkov, ktorý interagujú s jednotlivými prvkami prostredia a zároveň spolupracujú s inými študentami na riešení konkrétnych úloh.

Cellverse by mohol do budúcnosti slúžiť ako vzor či inšpirácia pri navrhovaní podobných projektov, pretože sprostredkováva „autentické, interaktívne a kolaboratívne zážitky, ktoré pomáhajú študentom učiť sa o komplexnej téme“. Práve na autentickosť, interakciu a kolaboráciu by mal byť pri navrhovaní každého nového VRLE primárne kladený dôraz.

Image for post
Image for post
Zdroj

Autentickosť je v Cellverse zaistená vďaka tomu, že táto 3D simulácia je navrhnutá spôsobom, aby študentom sprostredkovávala zážitky porovnateľné s tými, ktoré prežívajú vedecký pracovníci pri skúmaní buniek a ich okolitého prostredia pomocou najmodernejších výskumných prístrojov. Prostredie je modelované na základe dát z najaktuálnejších bunkových výskumov, pričom je neustále vylepšované aj vďaka feedbacku od expertov na oblasť bunkovej biológie. Študenti teda majú možnosť pracovať s podobnými nástrojmi a vykonávať viaceré aktivity, aké pri výskume buniek robia tiež experti z tejto oblasti.

Cellverse ale poskytuje imerzívny zážitok nielen vďaka autentickému prostrediu, ale tiež kvôli možnosti interakcie s jeho jednotlivými prvkami, ktoré študentom zasielajú spätnú väzbu a informujú ich napríklad o svojom názve, zložení či funkcií.

A pokiaľ sa zameriame na rys kolaboratívnosti, tak ten je v Cellverse zabezpečený nutnosťou spolupráce v tímoch, keďže už samotné pohybovanie sa v tomto prostredí môže predstavovať pre jedného človeka značnú kognitívnu záťaž. Spolupráca v tíme a rozdelenie rolí na „navigátorov“ a „prieskumníkov“ nielenže umožňuje odľahčenie kognitívnej záťaže jedinca, ale dopomáha tiež k efektívnejšiemu riešeniu problémov a zároveň teda k stimulácií procesu učenia.

Zdroj

THOMPSON, Meredith M. a kol. Authenticity, Interactivity, and Collaboration in VR Learning Games. Frontiers in Robotics and AI [online]. 2018, roč. 5. Dostupné z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2018.00133/full

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store