Celoživotné vzdelávanie

veronika ferková
Apr 12, 2018 · 4 min read
b) neformálne vzdelávanie - akákoľvek organizovaná, systematická, vzdelávacia činnosť vykonávaná mimo rámca formálneho systému za účelom poskytnúť vybrané typy učenia sa konkrétnym podskupinám v populácii[3]. Neformálne vzdelávanie zahŕňa koučingové konferencie, semináre či workshopy.c) Neinštitucionálne vzdelávanie sa - každá aktivita zahŕňajúca vedomosti alebo zručnosti, ktoré sa vyskytujú mimo učebných osnov vzdelávacích inštitúcií, alebo kurzy alebo workshopy, ktoré ponúkajú vzdelávacie alebo sociálne agentúry[4]

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

veronika ferková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University