Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelá- vanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí a) školské vzdelávanie a b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.[1]

V súčasnej spoločnosti je celoživotné vzdelávanie akýmsi trendom, či už sa človek učí sám ako jedinec, alebo firma, ktorá poskytuje rôzne vzdelávacie kurzy. Celoživotné vzdelávanie je určitou neprerušenou kontinuitou počas celého života. Ľudia sa učia už od skorého veku, neskôr pokračujú základným štúdiom, ktoré ponúka základná škola, postupne sú to stredné školy špecifického alebo všeobecného zamerania. Následne po skončení strednej školy, časť študentov pokračuje vo vzdelávaní ďalej na vysokých školách. Je dobré neustále sa vzdelávať, učiť sa minimálne niečo, čo danú osobu zaujíma.

3 základné kategórie vzdelávania sa:

a) formálne vzdelávanie — formálne vzdelávanie je definované ako niečo, čo sa uskutočňuje v inštitucionalizovanom, chronologicky triedenom a hierarchicky štruktúrovanom vzdelávacom systéme[2]

b) neformálne vzdelávanie - akákoľvek organizovaná, systematická, vzdelávacia činnosť vykonávaná mimo rámca formálneho systému za účelom poskytnúť vybrané typy učenia sa konkrétnym podskupinám v populácii[3]. Neformálne vzdelávanie zahŕňa koučingové konferencie, semináre či workshopy.
c) Neinštitucionálne vzdelávanie sa - každá aktivita zahŕňajúca vedomosti alebo zručnosti, ktoré sa vyskytujú mimo učebných osnov vzdelávacích inštitúcií, alebo kurzy alebo workshopy, ktoré ponúkajú vzdelávacie alebo sociálne agentúry[4]

Prekážky celoživotného vzdelávania

Vlastimil Čiháček[5] vo svojom príspevku uvádza poradie prekážok vzdelávania:

(1) nedostatok finančných prostriedkov;

(2) účasť vo vzdelávacích kurzoch nemá zmysel;

(3) prílišná pracovná zaneprázdnenosť;

(4) nedostatok času na ďalšie vzdelávanie kvôli množstvu koníčkov;

(5) obavy z nezvládnutia;

(6) nedostatok času na ďalšie vzdelávanie kvôli starostiam o deti alebo rodinu;

(7) nedostatočné vzdelanie na ďalšie vzdelávanie;

(8) nie je dosť informácií o vhodných vzdelávacích kurzoch;

(9) nie je dosť vhodných kurzov samotných;

(10) kvalita kurzov býva pomerne nízka;

(11) je to úplne iný dôvod;

(12) nemožnosť zúčastniť sa zo zdravotných dôvodov.

V SR rovnako ako v ČR je najčastejšou prekážkou vzdelávania nedostatok finančných prostriedkov. Nutnosť zaplatiť za svoje vzdelávanie mnohých dospelých od vzdelávacích aktivít odradí.

Ciele zvyšovania kvalifikácie

Za hlavný cieľ zvyšovania kvalifikácie sa považuje efektívne využitie schopností človeka , sebarealizácia a spokojnosť pracovníkov.[6] Pri rutinnej práci zvyšovanie kvalifikácie umožňuje technické a technologické inovácie. Vzdelávanie nezamestnaných spočíva v počúvaní ich názorov alebo potrieb a ak toto bude zachované, je pravdepodobné že uchádzači o prácu budú v budúcom zamestnaní spokojní. V seniorskom veku ľudia hľadajú možnosť ako si zvýšiť kvalifikáciu a hľadajú nové možnosti ako sa neustále učiť. Nové poznatky a učenie môže viesť k pocitu hrdosti z vykonanej práce a pomáhajú im zachovať sebaúctu.[7]

Ak hovoríme o celoživotnom vzdelávaní, dôležitým aspektom je motivácia. Vzdelávanie dospelých sa má uskutočňovať na dobrovoľnosti, na základe sebamotivácie a za podmienok kde je v centre procesu učiaci sa skôr než poskytovateľ.[8] Pokiaľ toto nie je dodržané, je nižšia šanca, že sa budú ľudia vzdelávať.

Dôležité je získať formálne vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií a následne tieto získané zručnosti a vedomosti naďalej rozvíjať, k čomu práve slúži celoživotné vzdelávanie. Človek sa potrebuje rozvíjať v osobnom živote ale aj v pracovnom, a je potrebná motivácia či už od zamestnávateľa ale aj od samotného jedinca.

Použitá literatúra

NELSON, Lee J., Christopher J. CUSHION a Paul POTRAC. Formal, Nonformal and Informal Coach Learning: A Holistic Conceptualisation. International Journal of Sports Science & Coaching [online]. 2006, 1(3), 247–259 [cit. 2018–04–03]. Dostupné z: http://excelsiorgroup.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/Formal-Non-Formal-and-Informal-Learning-in-Coaches.pdf

SCHUGURENSKY,, Daniel. The forms of informal learning: towards a conceptualization of the field [online]. Centre for the Study of Education and Work, OISE/UT, 2000, (19), 1–8 [cit. 2018–04–03]. Dostupné z: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/2733/2/19formsofinformal.pdf

ČIHÁČEK Vlastimil. 2006. Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání — „peníze jsou až na prvním místě“ In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická = Studia paedagogica. [online] 2006, roč. 54, č. U11, s. 119–131 [cit. 03.04.2018] ISBN 80– 210–4143–9, ISSN 1211–6971. Dostupné z: http://www.phil muni.cz/wupv/home/Documents/sbornik-u11-mpsv-projekt/09Cihacek%2 0U11.pdf

MEHRAN BOZORGMANESH, MARYAM KHODAMORADI, ABBAS EMAMI, and ESMAEEL GHORBANI. 2012. The importance of lifelong education. [online] Life Sci J 2012;9(2):571–573.ISSN:1097–8135. 571- 573 s. [cit. 03.04.2018] Dostupné na internete: http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0902/087_8228life0902_571_573.pdf

Government of Ireland. 2000. Learning for Life. White Paper on Adult education.2000 [online] Dublin : Published by the Stationery Office. July 2000. 224 s.[cit. 03.04.2018] Dostupné z: https://www.education.ie/en/Publica tions/Policy-Reports/fe_aduled_wp.pdf

LUKÁČOVÁ, Zuzana. Prečo je potrebné celoživotné vzdelávanie človeka? [online]. In: . Prešov, 2016 [cit. 2018–04–03]. Dostupné z: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar7/subor/Lukacova.pdf

[1] Pozri § 2 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalším vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania nadväzujúce na školské vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania.

[2] NELSON, Lee J., Christopher J. CUSHION a Paul POTRAC. Formal, Nonformal and Informal Coach Learning: A Holistic Conceptualisation. International Journal of Sports Science & Coaching [online]. 2006, 1(3), 249

[3] NELSON, Lee J., Christopher J. CUSHION a Paul POTRAC. Formal, Nonformal and Informal Coach Learning: A Holistic Conceptualisation. International Journal of Sports Science & Coaching [online]. 2006, 1(3), 252

[4] SCHUGURENSKY,, Daniel. The forms of informal learning: towards a conceptualization of the field [online]. Centre for the Study of Education and Work, OISE/UT, 2000, (19), 1

[5] ČIHÁČEK Vlastimil. 2006. Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání — „peníze jsou až na prvním místě“ In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická = Studia paedagogica. [online] 2006, roč. 54, č. U11, s. 119–131

[6] LUKÁČOVÁ, Zuzana. Prečo je potrebné celoživotné vzdelávanie človeka? [online]. In: . Prešov, 2016

[7] Mehran Bozorgmanesh, Maryam Khodamoradi, Abbas Emami, Esmaeel Ghorbani. 2012. The importance of lifelong education.

[8] Government of Ireland. 2000. Learning for Life. White Paper on Adult education.