Co si sám neuděláš…

Jindřich Mašek
May 9, 2019 · 2 min read

… to se nestane tak, jak bys chtěl (a někdy ani to). Neplatí to ovšem jen o věcech vytvářených, ale i o vlasntím vzdělání. A tehdy může na řadu přijít “alternativní” forma vzdělávání, EduPunk.

EduPunk ačkoli přístup, který na poli sebeorganizovaného vzdělávání není novinkou, přesto k tomu, aby byl běžně aplikovanou metodou, má ještě daleko (to bude asi tím punkem). Jedná se o DIY přístup ke vzdělávání, učení se a ke všem těm věcem okolo.

Celé to stojí na tom, že přijmete imperativ v podobě “Postarej se o svoje vzdělání sám”, tedy základní koncept EduPunku. A stejně jako s většími projekty (což by vaše osobní vzělávání být skoro i mělo), i tady je potřeba se na věc podívaz nejprve s nadhledem a než se člvoěk pustí do vzdělávání jako takového, potřebuje si nastavit nějaký vlastní systém, příkon informací, jejich zpracování, nastavování priorit, etc…

Vlastně to není nic extra jednoduchého. Vyžaduje to velkou disciplínu a odpovědnost sám k sobě. Nespornou výhodou je pak to, že si to můžete nastavit, jak se vám zlíbí. Ale s velkou mocí přichází velká odpovědnost.

Image for post
Image for post
Jim Groom as “poster boy” for edupunk

Osobně jsem se s tím pojmem poprvé setkal v červnu 2015 na Náseru, kde Braňo Frk představoval Edupunk jako velmi zajímavý koncept Edukačního undergroundu. Když si o tom přečtete něco víc, myslím, že dojdete k podobnému závěru jako já – tedy že jde vlastně jen o pojmenování něčeho, co už jste do určité míry znali a praktikovali.

Průvodcem, jak to tak nějak dělat, může být “edupunks´ guide”, který napsala Anya Kamentz a stáhnout se dá porůznu. Obecně jde ale hlavě o to si proaktivě hledat cesty, jak se vzdělávat a nenechat nic náhodě. Zvláštní, že tímhle dost sofistikovaným a organizovaným způsobem se z vás vlastně stane (Edu)pankáč.

A co všechno lze v tomto směru vlastně využívat? Volně přístupné platformy jako např. TEDx videa a podobné servery, všechny ty online školy jako Coursera a jí podobné, nekonečné hodiny wiki-čtení… no dobře, to nemusí být zas až tak efektivní, ale zdroj informací to je také (minimálně jako rozcestník k dalším zdrojům).

Takovou českou variantou edupunks´guide byl portál Mimoškolu.cz. Koncept pro vzdělávání se v dovednostech pro 21. století. Kluci a holky z mimoškolu se snažili dávat různé návody k tomu, jak se samovzdělávat a být neustále ve střehu.

Sečteno a podtrženo, Edupunk je přístup ke vzdělávání, které vezmete do vlastních rukou a díky aktuálním možnostem přístupu k informacím ze sebe uděláte zase o něco vzdělanějšího člověka. A když ne, nejde nadávat na špatný vzdělávací státní systém, je to čistě jen vaše pochybení…

A jak se vzděláváte vy?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store