Cyberlearning a “výuka” empatie

Lucie Kurdiovska
Mar 28, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Pojem cyberlearning se v oblasti moderních vzdělávacích trendů objevuje stále častěji. Teoreticky se jedná především o využití informačních technologií pro tvorbu efektivních studijních metod a zkušeností.[1] Nejen studenti se tak mohou vzdělávat prostřednictvím virtuální reality či společných projektů v online prostředí. Jedná se o velmi účinný a studenty oblíbený vzdělávací prostředek. V souvislosti s výukou vyvstává otázka, zda by mohl cyberlearning zajít ještě dál, například překročit hranice studijních programů a učit i to, co se v osnovách běžně nevyskytuje.

Pro využití cyberlearningu v kombinaci se zkušenostním učením se rozhodli také vědečtí pracovníci z University of New England, kde vznikla studie Using virtual reality in medical education to teach empathy. Celý projekt měl za cíl v podstatě naučit pomocí virtuální reality studenty medicíny jednat se staršími lidmi s dostatečnou empatií. Pomocí VR softwaru byly studentům navozeny pocity spojené s problémy vyššího věku. Téměř reálně tak mohli zažít svalovou degeneraci i ztrátu sluchu či zraku.

„The application is unique in that it puts the learner in the shoes of the patient to teach about the aging experience from a first-person perspective.“[2]

Pomocí softwaru Embodied Labs a speciálně vyvinuté aplikace, která pomůže navodit až reálné pocity a zážitky, se dostala studentům možnost na vlastní kůži se vcítit do svých potenciálních pacientů. Například verze „Alfred Lab“ poskytuje možnost zažít ztrátu sluchu a svalovou degeneraci prostřednictvím afroamerického muže ve věku sedmdesát čtyři let. Jiné zase ukazují pomocí konverzací stavy spojené s Alzheimerovou chorobou i koncem života. Tato inovativní studijní metoda sklidila na fakultě medicíny velký úspěch.

Projekt je na University of New England v provozu již čtvrtým rokem. Testováním prošlo již během prvního roku 178 studentů medicíny. Nyní si studenti mohou modelové situace ve virtuální realitě vyzkoušet během výuky jako součást kurikula i při návštěvě knihovny.

Image for post
Image for post
Virtuální zážitek je zprostředkován notebookem Alienware, Oculus Rft headsetem a Leap Motion hand-tracking zařízením. (University of New England virtual reality station) [3]

Pro vyhodnocení projektu vyvinuli odborníci z University of New England ve spolupráci s knihovníky speciální systém hodnocení. Ten zohledňuje především průchod situacemi a míru empatie studentů vůči konkrétní problematice. Výsledky průběžného hodnocení ukázaly, že virtuální realita přiměla studenty k většímu porozumění a empatii v souvislosti se zdravotními problémy spojenými se stářím.

Použité zdroje:

[1] ELLIS, Jennifer T., Marilyn P. ARNONE a Derrick L. COGBURN. Accessible Cyberlearning in Practice. Journal on Technology and Persons with Disabilities[online]. Northridge: California State University

[2] E, Dyer, Swartzlander BJ a Gugliucci MR. Using virtual reality in medical education to teach empathy. Journal Of The Medical Library Association: JMLA [online]. 2018, 106(4), 498–500 [cit. 2019–03–28]. DOI: 10.5195/jmla.2018.518. ISSN 15589439. Dostupné z: https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=0a6abac7-8616-4b26-92da-546178b65781%40sessionmgr4006

[3]E, Dyer, Swartzlander BJ a Gugliucci MR. Using virtual reality in medical education to teach empathy. Journal Of The Medical Library Association: JMLA [online]. 2018, 106(4), 498–500 [cit. 2019–03–28]. DOI: 10.5195/jmla.2018.518. ISSN 15589439. Dostupné z: https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=0a6abac7-8616-4b26-92da-546178b65781%40sessionmgr4006

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store