Cyklus korpoedukačních technologií

Richard Keller
Apr 24, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Jak se do vzdělávání dostávají nové technologie? Pro objasnění této záhady je nutné zodpovědět si několik otázek. Kde jsou peníze na vývoj a nákup nových technologií? Ve školství? Těžko. V korporátní sféře? Rozhodně.
Kdo se žene za neustálým zvyšováním efektivity a potenciálu svých pracovníků? Vzdělávací sektor? Snaha by byla, ale výsledky těžko pohledat. Korporát oproti tomu neustále tlačí na pedál a využívá každé berličky, která dovolí dané společnosti zůstat ve vedení.
Kdo je nucen využívat edTech nejen pro OBOHACENÍ procesu vzdělávání, ale velmi často jako primární nástroj tohoto procesu? Pro vzdělávací sektor mohou nové vzdělávací technologie tvořit velmi užitečný nástroj který facilituje doposud nudný nebo obtížně uchopitelný proces. V korporátní sféře je implementace nových metod interakce s informacemi a edukace nutností, pokud chceme zaměstnance vzdělávat v oblastech komplexní problematiky.

Příkladem technologie, která pomalu ale jistě zakořeňuje v korporátní sféře a obohacuje její schopnosti edukace participantů je například Microsoft Hololens. Tento druh hardwaru se cenově nachází na úrovni snadno dosažitelné pro použití ve větších společnostech a zároveň na laťce obtížně dosažitelné z fondů vzdělávacích institucí. Tvorba vzdělávacího softwaru pro primární, sekundární a terciální úroveň vzdělávání je problematická, už právě z důvodu malého plošného nasazení těchto zařízení. V korporátu jsou nová zařízení oproti tomu zakoupena a využívána za specifickým účelem a k jejich použití se často váže custom-made software podporující žádoucí funkce.

Podle mého názoru existuje zpětnovazebná smyčka, která živí edTech a podporuje jeho nasazení jak v korporátu tak ve veřejném školství. Využívání edTechových nástrojů v korporátní sféře vede k financování jejich dalšího vývoje, k novým verzím produktu a postupnému snižování ceny původních zařízení na úroveň, která je přijatelná z hlediska rozpočtu sektoru veřejného vzdělávání. Veřejná edukační sféra může také těžit z příkladů efektivních vzdělávacích strategií velkých společností a z jejich best-of practises. Následné nasazení edTechu a vzdělávacích strategií ve školách není tak kriticky důležité jako v rámci korporátu, ale do jisté míry podporuje klasické vzdělávací prostředky, umožňuje levnější a efektivnější vzdělání a rozvíjí schopnost dalších generací pracovat s technologiemi. Z toho následně mimo jiné těží i korporátní sféra, která získává lépe vybavené zaměstnance a celý cyklus může vesele pokračovat.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store