Data science online

Andrea Waltlová
Mar 27, 2019 · 2 min read

Online vzdělávání není v dnešní době nijak výjimečné. Já jsem měla možnost zapojit se do online kurzu na portálu Udemy, který nabízí kurz strojového učení od A do Z, kde se účastník seznámí s jazykem R a Python.

Image for post
(zdroj: maxpixel.net)

Kyberprostor je dnes nedílnou součástí každodenního života všech lidí. Jednou z možností, jak využít jeho zdroje k něčemu dobrému je možnost online vzdělávání. Existuje nepřeberné množství různých portálů s různými online kurzy, které jsou zaměřené na různé věci. Stačí si představit například kurzy od Googlu na práci s Google Analytics. Pokud ovládáte plynule angličtinu, máte otevřené dveře téměř k neomezeným znalostem. Proč “téměř” ? Protože většina portálů nabízí kurzy, které jsou zdarma, jen v začátečnické verzi. Pokud se chcete naučit pokročilejší dovednosti, musíte s peněženky vytáhnout někdy poměrně slušný obnos peněz.

Já jsem se pro svůj článek rozhodla napsat o své zkušenosti s online kurzy v oblasti datové analytiky. Jak už jsem zmínila výše, jednou bezplatnou variantou je například kurz na práci s Google Analytics, který je vhodný pro začínající webové analytiky. Mně osobně zajímaly jazyky Python a R, které jsou esenciální na poli datové analýzy. Velmi zajímavé kurzy jsem našla na portálu Codecademy, kde je možné zvolit si přímo tzv. “career path”, tedy “kariérní cestu datové vědy” v které jsou obsažené všechny kurzy, které do této oblasti spadají. První kurz, takové “introduction”, je zdarma, ostatní kurzy jsou dostupné pouze v placené PRO verzi (která vyjde pří půlročním placení na cca 700Kč měsíčně). Výhodou je, že po zaplacení PRO verze máte přístup ke všem kurzům, na jiných portálech se můžete setkat s platbou za každý kurz zvlášť. Pokud si vytváříte vlastní portfolio může pro Vás být důležité, že ve většině těchto kurzů pracujete na různých projektech, které se posléze dají velmi dobře zakomponovat do vlastního portfolia, kde na praktických příkladech reprezentujete znalosti, které jste se naučily.

Osobně mohu doporučit například český kurz zaměřený na Python z dílny Czechitas, který provede úplnými začátky. Zkušenost mám také s kurzem z portálu UdemyMachine Learning A-Z™: Hands-On Python & R In Data Science”, který jsem dostala dárkem. Pokud si kurzy chcete zakoupit, doporučuji počkat na slevovou akci (po novém roce se například kurzy prodávaly za poloviční ceny než v době psaní tohoto článku).

Vzdělávání zdar!

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store