Denní studium online (je opravdu) pro každého?

Kamila Vaňková
Mar 4 · 3 min read

Již delší dobu jsou po světě neskutečně široké možnosti sebevzdělávání po internetu. Dávno neplatí, že školy jsou jen pro elitu, že jsou drahé. Že jsou tak všestranné a komplexní, až jsou pro některé náročnostně nedosažitelné. Že pokud nemáme možnosti (z jakéhokoli důvodu) ani na dálkové studium, musíme se spokojit se „životem bez titulu“, kvůli kterému, zejména v naší zemi, mohou mít někteří (například) kariérní problémy.

Jednou z možností je zapsat se do programu online univerzity. Zářným příkladem takovéto instituce je École 42, jejíž koncept byl založen ve Francii. 42 je technická škola zaměřená zejména na výuku programování a technických záležitostí okolo. Systém této školy má studenty naučit nejen perfektnímu porozumění učiva, ale také studenty připravit na systém, ve kterém již většina zaměstnavatelů tohoto oboru funguje. Program této školy je navržen zhruba na tři roky, kdy je navíc student povinen absolvovat několika měsíční stáže.

Dá se tedy říci, že tato škola funguje zejména jako online komunita, která má danou infrastrukturu a fungování, studenti si však mohou v rámci komunikace pomáhat, sdílet své nápady a také tím vylepšovat infrastrukturu samotnou. Škola má na druhou stranu i vlastní kampus, kde jsou k dispozici počítače, studovny, jídelny, možnosti ubytování a základny školních organizací a klubů.

V čem je výhoda tohoto konceptu školy, oproti nám běžně známému systému výuky? Kromě očividné možnosti fyzického nedojíždění si studenti mohou přizpůsobit tempo výuky dle vlastních potřeb. Ať je to možnost se učit v jakoukoli denní dobu, venkovní klimatické podmínky či běžné nemoci, tak i možnost pomalejšího tempa v učení a roztažení si studia na delší dobu. Tato flexibilita také otevírá možnosti studia pro jakkoli handicapované osoby, zejména s dnešními možnostmi softwaru pro pomoc porozumění textu na počítači. Navíc věřím, že škola opravdu dokáže studenta rovnou zanořit na reálné fungování uvnitř moderních společností, na kterém už funguje minimálně většina technických firem. Poptávka po praktických dovednostech a přizpůsobení se systému je dnes více než žádaná. Tento typ škol také dokáže zajisté podpořit kreativní stránku myšlení a zvýšit schopnost organizace času studenta. Na těchto školách je možná praxe mnoha metodologií výuky, aby si dokázal vybrat skoro každý.

Nemyslím si, že toto je však univerzální odpověď na výuku „nové doby“. Tato forma výuky zdaleka nemusí vyhovovat každému. Mnoho lidí má problémy při organizaci svého času, jestliže nemusí někam docházet. Na takový styl samostudia je nutné mít některé povahové predispozice. Lidé, kteří svou osobností tíhnou k neurotismu [2], jsou častěji nespokojení s online výukou. I přes snahu studenta toto může být hlavní kritérium, proč by člověk tuto školu nemusel dokončit. Také nedostatek fyzického kontaktu se spolužáky může mít na některé studenty negativní vliv. Navíc hlavní cíl některých studentů při studování není zvýšení svých kreativních a organizačních schopností. I když je v případě této školy studium zadarmo a v kampusu je možnost práce na počítači, někteří studenti nemusí mít tak dobré technické zázemí, aby se ke studiu na této škole vůbec dostali.

Každý jsme jiný a vyhovuje nám něco trochu jiného. Je skvělé, že dnešní svět nabízí tak široké možnosti sebevzdělávání a možnosti se učit jeden od druhého. Kombinace online a offline prostor moderních škol je skvělá příležitost vzdělání pro každého.

[1] 42 SILICON VALLEY. 42 Silicon Valley. 42.us.org [online]. Dostupné z: https://www.42.us.org/.

[2] Anat Cohen, Orit Baruth. Personality, learning, and satisfaction in fully online academic courses. Computers in Human Behavior. Vydání 72. 2017. Strany 1–12. ISSN 0747–5632. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.030.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kamila Vaňková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade