Design vzdělávací služby založené na „discover-design-share“ cyklu.

Kamila Vaňková
Mar 19 · 3 min read

Dnes již existuje nepřeberné množství platforem, na kterých se můžeme vzdělávat. Jsou tady ty klasické, na kterých můžeme nalézat odborné články a texty. Některé jsou vedené výhradně pomocí edukačních videí či zvukových nahrávek. Poté jsou tu i platformy, fungující na kolektivním vzdělávání, které působí trochu jako sociální síť. Na některých vzdělávacích sítích je také možné mluvit s chatboty, kteří dokážou za pomoci umělé inteligence efektivně odpovědět na danou otázku. Všechny však musí mít správně nastavený edukační design tak, aby bylo vzdělávání efektivní, a hlavně bez chybných dat a informací.

Vývoj dnešních technologií se pohybuje natolik rychle, že učitelé, profesoři, i kurzy, mohou velice snadno šířit informace, které již nejsou pravdivé. Výzva šířit pouze informace, které jsou pravdivé, závisí především na podkladových materiálech, schopnostech a motivaci profesorů.

Výzkum „Connect Real World: Design of Educational Resources Platform for Integrated Curriculum„ z Číny přichází se základním konceptem řešení tohoto problému na základě cyklu „discover-design-share“. Cílem je nabídnout školám vysoce kvalitní udržitelné zdroje informací, pokrývající různá témata tak, aby je vyučující mohli díky přívětivému prostředí snadno sdílet a spravovat.

Vztah stakeholderů

Koncept uživatele: Jakmile uživatel potřebuje najít zdroje, prozkoumá digitální knihovnu zdrojů na této platformě, a následně dokončí své kurikulum online. Poté může hotovou práci snadno sdílet se svými kolegy nebo online komunitami, za což dostane jako odměnu sledovatele a zpětnou vazbu v podobě „lajků“. Princip je založený na smyčce pozitivního hodnocení, kde bychom mohli najít řešení pro výše zmiňované problémy.

Designové principy: Zdroje, které jsou klíčovou součástí platformy, musí být správně zařazeny do systému, musí být kvalitně zpracované a znovu využitelné. Dostatek takovýchto zdrojů je nutný po zajištění fungování platformy. Zajištění dobrého systému pro sdílení zdrojů zajistí jejich míru kvality a aktualizací. Tento systém následně přiláká více uživatelů, aby platformu využívali.

Mechanizmus sdílení zdrojů

Skrz mechanismus sdílení zdrojů platforma vytváří uzavřené kolo „discover-design-share“ a povzbuzuje učitele v interagování se studenty, jinými učiteli a společnostmi [1].

Mám za to, že takovýto systém má budoucnost nejen v Číně, ale i v České republice, kde by základní a střední školy, ale i univerzity mohly sdílet a neustále aktualizovat pracovní materiály tak, aby byly moderní, bezchybné ale i zábavné na naučení se. Dokonce, aby si uživatelé takovouto platformu dokázali jednoduše zobrazit na jakémkoli mobilním i nemobilním zařízení.

[1] Z. Zhang and X. Li. “Connect Real World: Design of Educational Resources Platform for Integrated Curriculum.” 2019. Eighth International Conference on Educational Innovation through Technology (EITT). Biloxi. MS. USA. 2019. str. 233–238.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kamila Vaňková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade