Deti a roboti

Laura Ménová
Mar 11 · 3 min read

Spoločnosť sa neustále mení a vznikajú nové technológie, čo okrem iného prináša to, že sa v rámci vzdelávania stále viac propaguje učenie detí algoritmickému mysleniu či základom programovania. Nadobúdanie týchto zručností sa väčšinou spája s hrou, aby to deti bavilo, a často ide o proces prepojený konkrétne s hrou s robotmi. Tie totiž dokážu pomôcť rozvíjať aj iné kompetencie, potrebné pre život v dnešnej dobe, ako je schopnosť hľadať riešenia problémov, sebavzdelávať sa alebo naučiť sa prekonávať rozličné prekážky. Či už ide o ozoboty, programovateľné lego alebo Micro:bity, všetky tieto moderné technológie sa môžu stať deťom pri správnom zaobchádzaní sprievodcami vo svete technológií a v práci s nimi, a to práve spolu s podporou rozvoja zmienených schopností.

Existuje množstvo krúžkov pre deti, ktoré sa výučbe robotiky venujú, napríklad v Brne to je Robotika Brno, práci s Lego® WeDo 2.0 sa tam zase venuje krúžok Robo Kids. Existujú aj letné tábory alebo rôzne akcie, ktoré organizuje Brnenské VIDA! centrum. Konkrétne na prácu s Ozobotmi sa zameriava krúžok spoločnosti Scio a možnosti sú aj v Prahe, kde rozmanité krúžky robotiky a programovania ponúka združenie TIB.

Technológie a práca detí s nimi sú v súčasnosti dosť podporované aj cez rozličné granty, v Dome detí a mládeže na Prahe 9 preto mohli deti v školskom roku 2019/2020 absolvovať krúžok o Ozobotoch zadarmo, namiesto pôvodnej ceny 3000 Kč za rok.

V súvislosti zapojenia robotov do procesu vzdelávania nejde nespomenúť Půdu, čo je priestor v mestskej knižnici v Poličke, ktorý okrem iného ponúka množstvo robotov a hier slúžiacich na vzdelávanie a rozvoj. Půda jednak pravidelne ponúka svoj priestor a vybavenie všetkým, ktorí sa majú záujem prísť pozrieť, hrať a rozvíjať, ale usporadúvajú sa tam aj kurzy a akcie pre rôzne vekové kategórie. Ako uvádza Hana Šandová, ktorá na Půde pôsobí, nakúp robotov nestačí na to, aby naozaj pomohli deťom rozvíjať kompetencie potrebné pre budúcnosť, ale je potrebné s nimi vedieť správne pracovať. A prečo to robiť práve v knižnici? Ide totiž o priestor, ktorý by mal prirodzene slúžiť pre neformálne vzdelávanie, a to aj v oblasti digitálnych technológií, ktoré sú v dnešnej dobe tak neodmysliteľnou súčasťou našich životov.

Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/na-pude-v-policce-se-prochazeji-roboti-visutou-zahradu-zaleva-a-hnoji-pocitac-20190906.html
Zdroj: https://www.denik.cz/galerie/na-pude-v-policce-se-prochazeji-roboti.html?back=1604292972-6813-1&photo=4
Zdroj: https://www.denik.cz/galerie/na-pude-v-policce-se-prochazeji-roboti.html?back=1604292972-6813-1&photo=7

Z krúžkov a združení, ktoré sa technológiami a robotmi zaoberajú, sme zmienili len malé množstvo, je ich dnes naozaj dostatok, nehovoriac o tom, že je veľká pravdepodobnosť, že sa čoskoro práca s robotmi stane náplňou povinných hodín informatiky na školách, čo je už teraz niekde realitou. Tam, kde to tak ešte nie je, sú uvádzanou prekážkou ku zmene napríklad finančné problémy. Tie však, ako už bolo zmienené, je možné obísť prostredníctvom grantov, prípadne sa namiesto robotov dajú využiť iné, lacnejšie metódy, ktoré rozvíjajú algoritmické myslenie, napríklad stránka Scratch. Zásadnou premennou sú v tomto prípade učitelia, ktorí musia byť tiež ochotní vzdelávať sa v nových technológiách a prinášať žiakom aktivity, ktoré im pomôžu rozvíjať kompetencie potrebné v 21. storočí.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Laura Ménová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade