Děti pro 21. století

Anna Puchovská
May 8, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Zdroj: Pexels

Jak vypadá dítě budoucnosti?

Drží v ruce mobil, myslí si, že je země placatá a nic si nepamatuje. Takhle nějak zní pesimistické představy o nastupující generaci. Obraz zastaralého tradičního školství, které má problém děti zaujmout a naučit je věci, které by jim pomohly zvládat výzvy 21. století, tuto skepsi nijak moc nezmírňuje.

Rodiče, kteří nedůvěřují tradičnímu školství, nebo pedagogové, kteří se jím cítí být brzděni v kreativním rozletu, se čím dál více uchylují k alternativním formám vzdělávání. Ať už jde o homeschooling, nebo Waldorfskou školku — pojítkem mezi různými iniciativami je snaha dělat to jinak a co možná nejlíp.

Avšak nemusíte mít přímo soukromou školku nebo školu, abyste vzdělávali děti moderněji — spoustu možností nabízí pole volného času. Zajímavým příkladem je slovenské občanské sdružení Edutime, které založili přibližně před rokem nadšení středoškolští studenti. Asi nepřekvapí, že nenavštěvují běžnou školu — jejich alma mater je soukromá škola Leaf Academy.

Jak píšou na své facebookové stránce: „Edutime je tu, aby doplnilo školský systém a ponúklo rodičom možnosti pripraviť ich deti na 21. storočie. Edutime je tu pre budúcich vedcov, youtuberov, programátorov, učiteľov, záhradníkov… Skrátka pre budúce osobnosti.“

Image for post
Image for post
Zdroj: Edutime

Které dovednosti by si měli takové osobnosti budoucnosti osvojit? Jak názorně ilustrují hravé příšerky, lektoři v Edutime definují klíčové kompetence pro 21. století jako komunikaci, týmovou práci, líderství, osobní rozvoj a inovativnost. Během školního roku děti vzdělávají pomocí workshopů otevřených veřejnosti i provozovaných ve školách. V létě pak zvou na své originální denní tábory.

V FBI Staré mesto musí mladí odvážlivci postupovat společně, aby rozluštili tajemnou záhadu. Ve Vyskúšaj to všetko! se zase na celý týden vžívají do některé z profesí, která by je lákala v dospělém životě. Učí se, jak zvládat svou práci a ještě k tomu pracovat v týmu, nebo takový tým vést. Na inovativnost a osobní rozvoj je pak zaměřený turnus Moja TOP krajina, kde si účastníci sami vymýšlí vlastní zemi se vším všudy — s jazykem, historií, kulturou a také rolemi, které v ní budou zastávat. Konečně si pak v Start it up! zkouší práci na projektech a už v dětském věku se dostávají do styku s metodami designového myšlení.

Na vzdělávacích aktivitách Edutime je vidět, že je dělají nadšení mladí lidé, kteří rozhodně nevěří v již v úvodu pronesenou temnou vizi. Děti budoucnosti jsou očima Edutime kreativní, připravené na změny, zběhlé ve spolupráci a komunikaci, sebevědomé a především s neutuchající touhou po dalším vzdělávání. Jsou příliš velkými snílky?

Image for post
Image for post
Zdroj: Edutime

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store