Digitální domorodci

Image for post
Image for post
Zdroj: https://life365portraits.com/promotional-offers/

Za digitální domorodce jsou označovaní lidé narození po roce 1980, kteří již od mladých let měli přístup k technologiím jako jsou počítače, mobilní telefony, internet, mp3 přehrávače a další. Také se tímto pojmem dá označit takzvaná generace Y, tedy lidé narození v 80. a 90. letech, a generace Z, kam spadají lidé narození na přelomu tisíciletí a dále do současnosti.

Některé zdroje souhrnně označují generace Y a Z jako mileniály, tedy děti z přelomu tisíciletí. Osobně bych tyto generace odlišovala, protože těchto pár let věku znamenalo jiné dětství a přístup k technologiím, i životu obecně.

Já jsem se narodila v polovině 90. let, a považuji se za (když už) členku generace Y. K technologiím jako takovým jsem měla přístup, ale stále dosti omezený. Například internet jsme měli, ale mohly jsme na něj maximálně na půl hodiny denně. Mobilní telefony, klasické tlačítkové, jsme s bratrem dostali do rukou až ve třetí třídě. Televize měla jen pět programů, a také jsme ji měli časově omezenou.

Generace Z k těmto předmětům měla přístup již od velmi útlého věku, často v mnohem větší míře než dříve. Jsou již zvyklí na desítky programů v TV, dotykové obrazovky, internet stále na dosah. Zde je to pěkně shrnuto:

Generace Z: To jsou naši nejmladší. Jsou to všichni narození po roce 2000. Takže, pokud máte doma teenagera, nenazývejte ho milleniálem. On už je totiž novější vývojové stádium. Jsou to ti, co měli v ruce mobil dřív než dudlík.

A těchto pár let podle mého názoru znamenalo velký rozdíl v tom, jak vnímáme svět, jsme schopní se soustředit, jsme závislí na technologiích. Přijde mi, že děti, které ještě kromě technologií zažívali i vnější svět, kroužky, více si hráli spolu a venku, jsou více schopní si uvědomit závislost na internetu/mobilu/facebooku a případně se s ní snažit něco dělat. Mladší generace Z to již považuje za normální standard, protože naprostá většina měla telefon v ruce už v předškolním věku (třeba půjčený od rodičů).

Moje teta učí první stupeň ZŠ a i s kolegyněmi si zoufá, protože nynější prvňáčci mají velké problémy se soustředit, odpovědět na otázky i chápat text. Když se dětí ptali, co dělají ve volném čase, většina odpověděla ve smyslu “mobil, videohry, seriály”. A podle zjištění těchto pedagožek, čím více času dítě tráví s technologiemi, tím hůře se ve škole učí a projevuje. Dokonce již s naučením slabikáře jsou téměř všichni pozadu. Chce to tedy lépe chápat, jak děti technologie používají, a jak tento vývoj lépe usměrnit, podrobnější studie je například zde.

Zdroje:

  1. Digitální domorodci: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Digit%C3%A1ln%C3%AD_domorodec
  2. Generace Y: http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Generace_Y
  3. Generace Z: http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Generace_Z
  4. Mileniálové: všichni o nich mluví, ale kdo to vlastně je? https://www.flowee.cz/civilizace/3873-milenialove-vsichni-o-nich-mluvi-ale-kdo-to-vlastne-je
  5. BYL JEDNOU JEDEN TABLET: DĚTI (0–8) A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE: https://webcentrum.muni.cz/media/3081365/0-8__national_report_final_cz.pdf
  6. Obrázek: https://life365portraits.com/promotional-offers/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store