Digitální kompetence jako zásadní dovednost pedagogů a žáků 21. století — Evropský rámec DigCompEdu

Jan Ryšavý
May 3 · 2 min read

Existuje mnoho rámců digitálních kompetencí, které popisují dovednosti a jsou používány pro zapojení do výuky. Rámce, které jsou překládány do různých jazyků a využívány v mnoha zemích ke sjednocení výukových cílů a nabízí edukátorům prostředí, ve kterém se o daném rámci mohou dozvědět více a pracovat s ním. Příklady těchto rámců jsou například projekt MENTEP [1], ICT Competency Framework for Teachers harnessing Open Educational Resources [2] a nebo také evropský rámec DigCompEdu [3].

Evropský framework DigCompEdu definuje digitální kompetenci takto: jedná se o schopnost sebejistě, kriticky a tvořivě využívat digitální technologie k dosažení cílů vztahujících se k práci, učení, zábavě či k zapojení do společnosti [4].

Tento framework používá úrovně pokroku, kdy tyto úrovně jsou nastaveny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky [5], který si spojujeme s jazykovými schopnostmi nebo úrovní, na které se pohybujeme. Tyto úrovně provází celý evropský framework DigCompEdu a jsou nastaveny takto: od úrovně A1 — nováček po úroveň C2 — průkopník.

Rámec DigCompEdu má tři části: profesní kompetence edukátorů, pedagogické kompetence edukátorů a kompetence žáků

Do profesních kompetencí edukátorů spadají dovednosti komunikace přes digitální technologie se zúčastněnými stranami, používání digitálních technologií ke spolupráci s kolegy, hodnocení a aktivní rozvíjení používání digitálních technologií v pedagogické praxi nebo používání digitální technologie pro soustavný profesní rozvoj [6]. Druhá část frameworku DigCompEdu popisuje pedagogické kompetence edukátora. Do těchto kompetencí spadají dovednosti jako například: práce s digitálními zdroji, výuka, digitální hodnocení a podpora žáků [7].

Třetí částí rámce jsou digitální kompetence popisované v šesté kapitole (kompetence žáků) rámce DigCompEdu. Těmito dovednostmi jsou: informační a mediální gramotnost; digitální komunikace a spolupráce; tvorba digitálního obsahu; odpovědné používání digitálních technologií; řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií [8]. Šestá kapitola tohoto frameworku ukotvuje a představuje dovednosti žáků, které jim pomáhají ve studijním, pracovním i osobním životě v 21. století a cílí na implementování aktivit do výuky. Tyto aktivity mají za účel digitální kompetence žáků rozvíjet a posouvat je na vyšší úroveň, na které jsou žáci schopni efektivně pracovat v digitálním prostředí.

Zdroje:

[1] MENTEP: PROJEKT PODPORUJÍCÍ ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ. Mentep.webnode.cz[online]. [cit. 2021–05–04]. Dostupné z: https://mentep.webnode.cz

[2] ICT Competency Framework for Teachers harnessing Open Educational Resources. UNESCO. [cit. 2021–05–04]. Dostupné z http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/

[3] REDECKER, Christine a Yves PUNIE. Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu[online]. JRC Working Papers, 2017 [cit. 2021–05–04]. ISBN 978–92–79–73494–6. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21855/digitalni_kompetence_pedagogu_digcompedu.pdf

[4] Tamtéž.

[5] Council of Europe. The CEFR Levels. Council of Europe[online]. [cit. 2021–05–04]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

[6] REDECKER, Christine a Yves PUNIE. Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu[online]. JRC Working Papers, 2017 [cit. 2021–05–04]. ISBN 978–92–79–73494–6. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21855/digitalni_kompetence_pedagogu_digcompedu.pdf

[7] Tamtéž.

[8] Tamtéž.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store