Image for post
Image for post

Digitální nomádi a jejich role ve společnosti

Baron Prášil
Apr 23, 2019 · 3 min read

Kdo jsou digitální nomádi, jaká je jejich role a potenciál ve společnosti?

Digitální nomádi jsou lidé, kteří obdobně jako jejich nomádští předchůdci brázdí svět bez nutnosti ukotvení a jejich práce jde díky Internetu a mobilním technologiím všude s nimi.

Většinou se jedná o mladé specialisty, kteří nepotřebují být pevnou součástí týmu a mohou tak pracovat na libovolném místě, kde je dostatečné připojení k internetu — např. na exotické pláži na druhém konci světa.

Digitální nomádství je pro řadu lidí velmi lákavé, ale ne každý má dostatek sebekázně, aby bez přímého vlivu a motivace okolí skutečně notebook otevřel a v daném čase splnil všechny úkoly a to v požadované kvalitě — obzvlášť když na daném místě je tak hezky a přímo si říká o mimopracovní zážitky.

Digitální nomád je se svým týmem spojen komunikačními a kolaborativními nástroji, které mu umožňují zapojit se do pracovního procesu, je mu ale odepřena sociální dynamika týmu a sdílení tacitních zkušeností, které je obtížné komunikovat takto detašovaným členům týmu.

Zajímavou otázkou je také vzdělávání digitálních nomádů, které je z principu jejich životního stylu spíše formou samostudia a elearningu, protože jiná forma vzdělávání by dlouhodobější vazbu na konkrétní fyzické místo principy digitálního nomádství rychle popřela. Přitom důraz na neustálé vzdělávání je esenciální faktor pro úspěšné nomádství, aby se daný jedinec na trhu práce udržel konkurenceschopným.

Na digitální nomády se začala specializovat řada coworkingových center a celých sítí, které vedle kaváren s internetovým připojením nabízí digitálním nomádům pracovní zázemí na jejich cestách. Právě coworkingová centra nabízí digitálním nomádům kromě pracovní infrastruktury také motivační pracovní prostředí dalších freelancerů a digitálních nomádů.

Otázkou je, jakou roli ve společnosti digitální nomádi zastávají a zda je tato role pro plnohodnotný život dlouhodobě udržitelná.

Zastavme se pouze u dvou reprezentativních bodů:

Digitální nomádi z principu svého životního stylu mají velmi širokou sociální síť, ale tato sociální síť je primárně virtuální, protože z podstaty věci nemají dostatek prostoru budovat zázemí a to jak sociální, tak fyzické, které je v pozdějších letech života člověka velmi důležité.

Z pohledu zaměstnavatele není digitální nomád plnohodnotným členem týmu, protože to důležité se děje tady a teď. Všechny tacitní informace, znalosti a zkušenosti, které jsou tak důležité pro danou organizaci a pro její posun vpřed, mohou být doménou pouze kmenových členů týmu, nikoliv externistů. Na digitální nomády tak vychází a budou vycházet pouze jasně definované a snadno outsourcovatelné úkoly, které ale svou podstatou staví hranici osobního růstu.

Digitální nomádství je velmi atraktivní trend, který ale oproti prvnímu pohledu klade na daného jedince velmi vysoké nároky, přičemž osobní zisk je z dlouhodobého hlediska budování kariéry a osobního zázemí pro stáří diskutabilní.

Digitální nomádi z principu svého životního stylu mají velmi širokou sociální síť, ale tato sociální síť je primárně virtuální, protože z podstaty věci nemají dostatek prostoru budovat zázemí a to jak sociální, tak fyzické, které je v pozdějších letech života člověka velmi důležité.

Z pohledu zaměstnavatele není digitální nomád plnohodnotným členem týmu, protože to důležité se děje tady a teď. Všechny tacitní informace, znalosti a zkušenosti, které jsou tak důležité pro danou organizaci a pro její posun vpřed, mohou být doménou pouze kmenových členů týmu, nikoliv externistů. Na digitální nomády tak vychází a budou vycházet pouze jasně definované a snadno outsourcovatelné úkoly, které ale svou podstatou staví hranici osobního růstu.

Digitální nomádství je velmi atraktivní trend, který ale oproti prvnímu pohledu klade na daného jedince velmi vysoké nároky, přičemž osobní zisk je z dlouhodobého hlediska budování kariéry a osobního zázemí pro stáří diskutabilní.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Baron Prášil

Written by

An over-the-top storyteller whose fantastic adventures take him everywhere from Moon to the deepest recesses of a whale’s belly. Definitely not worth following.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Baron Prášil

Written by

An over-the-top storyteller whose fantastic adventures take him everywhere from Moon to the deepest recesses of a whale’s belly. Definitely not worth following.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store