Digitální nomádství?

Jindřich Mašek
May 14, 2019 · 2 min read

Dalo by se říct, že to všechno začalo knihou Tima Ferrisse 4 hodinový pracovní týden. Z obálky čnící představa o práci na lehátku mezi palmami se stala mekkou lidí zamotaných v křeččím kolečku rutinní práce (alespoň těch, kteří s takovým stavem nebyli zcela spokojení). Realita ovšem může být poněkud jiná. Nikdo nepracuje z houpací sítě na pláži

Zpátky ale na začátek, co je vlastně to digitální nomádství? Můžeme vyjít z významu slov. Nomád, neboli kočovník je ten, kdo se přesouvá z místa na místo a všechno své si nosí s sebou. Digitální nomád je pak tedy ten, kdo se přesouvá světem a všechno své digitální si nosí s sebou, což v tomto případě znamená především práci. To ovšem do jisté míry i předurčuje, které práce se takto vykonávat dají. Například kočující muzikant není nazýván digitálním nomádem (ten je nomádem obyčejným, asi) – tak nějak se předpokládá, že ta práce, kterou děláte, je vykonávána na dálku a skrze digitální sféru. Nejčastěji jsou tak digitálními nomády marketéři, programaátoři, copywriteři a jim podobní.

Digitální nomádství tedy spojuje dva koncepty: Práci, která je možná vykonávat odkudkoli a radost z cestování. Pokud nemáte oba prvky (ne jeden z nich, ale opravdu oba), nebudete “digimádem”. Respektive vám to patrně nebude fungovat. Na jedné straně je neschopnost odpracovat nutné, na straně druhé potom zbytečnost vykonávání takové věci na cestách. Obzvlášť proto, že nomádství není dovolená (z pohledu cestování se tomuto tématu věnuje i Travel bible).

Což nás vede k nutnosti velké disciplíny a houževnatosti. Pokud pracuji, tak ať pracuji. Když jsme na pláži, tak ať jsme na pláži.

Stejně jako v příspěvku o Edupunku, i tady platí tento odstavec:

… to není nic extra jednoduchého. Vyžaduje to velkou disciplínu a odpovědnost sám k sobě. Nespornou výhodou je pak to, že si to můžete nastavit, jak se vám zlíbí. Ale s velkou mocí přichází velká odpovědnost.

Digitální nomádství rozhodně není pro každého. Pokud potřebujete velký pracovní stůl a plochu, kterou si jen tak nesbalíte, těžko se vám s tím vším bude cestovat. A pokud snad až fanaticky nezbožňujete cestování…

Řečeno se starou reklamou na žvýkačky “Pořád tolik chuti a už tak málo času”.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store