Image for post
Image for post

Digitální nomádství a timemanagement

Soňa Pin
Soňa Pin
Apr 29, 2019 · 2 min read

Tedy pojem digitální nomád jsem nikdy dříve neslyšela a možná to bude pozdní noční hodinou, ale nedovedla jsem si pod tímto pojmem ani nic představit. Googlu ale netrvalo dlouho (0,40 s) najít asi 148 tisíc výsledků na dotaz „kdo je digitální nomád“. Klikla jsem hned na první odkaz a domnívám se, že stránka se ocitla na první místě zcela oprávněně. Teď ale k jádru věci. Kdo je to tedy ten digitální nomád? „Člověk, který se dlouhodobě přesouvá z místa na místo a živí ho práce přes internet. Může přitom být jak freelancer, tak zaměstnanec či podnikatel.“[1]

Po přečtení celého článku, který obsahoval nejrůznější informace o digitálním nomádství — o ne/výhodách, ceně, podmínkách, oborech, kterých se to týká, a dalších souvisejících věcech, mě asi nejvíce zaujala otázka timemanagementu. Někteří lidé jsou zkrátka zvyklí a někteří přímo potřebují jasný osmihodinový režim, který je donutí přijít do práce v 8 ráno a odcházet v půl 5. odpoledne. Takový člověk by mohl v tomto případě pohořet. Matouš Vinš ale v článku upozorňuje, že digitální nomádi „rozhodně nepracují z plážového lehátka pár hodin týdně — pokud si chcete jet užívat na pláž, jeďte si užívat na pláž, ne pracovat na dálku“[2].

Než člověk začne provozovat digitální nomádství, měl by si nejdříve vyzkoušet práci z domova, aby věděl, jestli si dovede práci rozdělit, naplánovat a plnit denní, týdenní či dlouhodobější cíle. Pokud ano, nebude mít problém s prací ze zahraničí, kde si ji opět přizpůsobí svému novému dennímu režimu. Lidem, kteří mají s pracovní morálkou menší problémy, by mohla pomoci některá z množství aplikací pro motivaci a organizaci práce, z nichž velká část je dostupná i zdarma, ale existuje také spousta kurzů, jak se naučit pracovat se svým časem.

V každém případě je digitální nomádství obrovskou příležitostí pro všechny, kteří chtějí levně cestovat, naučit se jazyky nebo prostě jen na chvíli vyskočit ze stereotypu.

Zdroje:

VINŠ, Matouš. Úvod k digitálnímu nomádství. Travel Bible [online]. Praha: Travel Bible, 19. 2. 2017 [cit. 2019–04–29]. Dostupné z: https://travelbible.cz/digitalni-nomadstvi/.

[1]VINŠ, Matouš. Úvod k digitálnímu nomádství. Travel Bible [online]. Praha: Trael Bible, 19. 2. 2017 [cit. 2019–04–29]. Dostupné z: https://travelbible.cz/digitalni-nomadstvi/.

[2]Tamtéž.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store