Digitální nomádství jako možnost procestovat svět?

Jana Folková
May 15, 2019 · 2 min read

Často se stěhují z místa na místo, sociální sítě zásobují vymazlenými fotkami a posty s vtipnými historkami. Zdánlivě to vypadá, že si jen užívají a cestují, zatímco vy s obavami kontrolujete výplatní pásku a přepočítáváte dny dovolené. A kdo že to je? Digitální nomádi. Jsou to lidé, kteří se dlouhodobě pohybují takřka po celém světě a živí je práce přes internet. Zatímco v Česku sněží, digitální nomád může pracovat z Kanárských ostrovů.

Image for post
Image for post

A co vlastně celý den děláš?

I když to tak může působit, jak ve svém videu potvrzuje blogerka Weef, být digitálním nomádem rozhodně neznamená “lehátko a pláž”. Tito lidé pracují stejně jako každý jiný. Jejich profese jim ovšem umožňuje pracovat odkudkoliv, stačí jen stabilní připojení k internetu.

A co tedy musím dělat, abych se mohl stát digitálním nomádem? Mezi nejčastější povolání patří copywriting, digitální marketing, tvorba a správa webových stránek, programování nebo video, grafika či fotografování.

Všechno to vypadá skvěle, ale jaké jsou nevýhody?

I když to zní všechno sluníčkově, život digitálního nomáda není vždy jednoduchý. Tak například, pokud nemáte dostatečné připojení (nebo vůbec žádné připojení), máte problém. Pokud máte písek z pláže v notebooku, máte problém.

Digitální nomádství je také hodně spojeno s trendem minimalismu. Vlastníte totiž zpravidla jen to, co unesete na zádech nebo dáte do kufru. A to nemusí být pro každého.

Další nevýhodou může být samotné cestování. Cestování a dovolená v tomto případě totiž není synonymum. Pokud jste digitální nomád, je poměrně složité si dovolenou vzít. Vaši klienti se svými zakázkami nepočkají a týden si nezkontrolovat email se může krutě vymstít. Také je důležité si uvědomit, že budete pány svého času. Nikdo nad vámi nebude stát a říkat “teď udělej tohle a teď tamto”. Chce to velkou dávku sebekontroly a výtečný time management.

Digitální nomádství je fenomén dnešních dnů a věnuje se mu stále více lidí. Někteří kočují stále, někdo je digitálním nomádem třeba jen na pár měsíců v roce, protože chce utéct před zimou do teplejších krajin. I přesto digitální nomádství není a nikdy nebude vhodné pro každého.


Zdroje:

ROSULEK, Martin. Základní charakteristika digitálních nomádů. Digitální nomádi [online]. [cit. 2019–05–15]. Dostupné z: https://digitalninomadstvi.cz/digitalni-nomadi/

Kdo je digitální nomád? Co slovo skutečně znamená?. Travel bible [online]. [cit. 2019–05–15]. Dostupné z: https://travelbible.cz/kdo-je-digitalni-nomad/

Úvod k digitálnímu nomádství. Travel bible [online]. [cit. 2019–05–15]. Dostupné z: https://travelbible.cz/digitalni-nomadstvi/

TRŽIL, Dan. Odvrácená strana digitálního nomádství. Dan Tržil [online]. 2015 [cit. 2019–05–15]. Dostupné z: http://dantrzil.cz/odvracena-strana-digitalniho-nomadstvi/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store