Digitální stopa, její budování a spravování

Andrea Waltlová
May 16, 2019 · 2 min read

Co se skrývá pod pojmem digitální stopa? K čemu je dobré budování digitální stopy? Jak odstranit informace, které o Vás lze dohledat na Googlu?

Image for post
Image for post
Zdroj:

Digitální stopa

Digitální stopou je jakýkoli záznam naší aktivity v online prostředí. Může se jednat o příspěvky na blogu, komentáře na sociálních médiích nebo různé registrace na webových stránkách. Všechny tyto informace jsou lehce dohledatelné a pokud je uživatel alespoň trochu zručný, dokáže si o Vás najít mnoho informací, ještě předtím než Vás potká. Pokud si například “vygooglíte” mě, můžete najít mojí fotku ze základní školy, kterou si dala na blog moje bývala spolužačka nebo článek v Táborském deníku, který se loučí s deváťáky.

Obecně lze digitální stopy rozdělit do dvou kategorií:

  • Pasivní — data sesbíraná o uživateli bez jeho vědomí, například data o prohlížení, díky kterým na Vás vyskakují personalizované reklamy
  • Aktivní — data sdílená samotným uživatelem, spadají sem tak například profily na sociálních mediích

A proč by Vás měla Vaše digitální stopa zajímat? Tak třeba když jdete na pohovor, většina personalistů si Vás “vygooglí” ještě předtím, než Vás pozve na pohovor. Existuje také několik rizik, které s digitální stopou souvisí. Pokud sdílíte mnoho osobních informací, může být snadné ukrást Vaši identitu. Rizikem může být i sdílení polohy, které se může hodit zlodějům.

Budování pozitivní digitální stopy

A jak takovou digitální stopu můžete vylepšit?

  1. Zkuste “vygooglit” Vaše jméno, případně přezdívky, které používáte

Díky tomu si můžete udělat obrázek o tom, jaké informace je o Vás možné dohledat a případně je skrýt nebo upravit.

2. Předtím než něco veřejně napíšete, uvažujte, jestli je to to, co chcete, aby si o Vás lidé přečetli

Pokud nechcete aby některé Vaše příspěvky v diskuzních fórech nebyly spojitelné s Vaší osobou, je vhodné použít přezdívku, která se nepodobá Vašemu jménu

Právo být zapomenut

V prostředí internetu existuje také “ právo být zapomenut”, což v praxi znamená, že si můžete zažádat o výmaz informací, které o Vás lze dohledat, přesněji → nebýt na standardní vyhledávací dotaz vyhledán internetovým vyhledávačem. Pokud by Vás zajímalo, jak si můžete požádat u společnosti Google o výmaz vyhledaných odkazů, týkajících se Vaší osoby, všechny potřebné informace mají na webových stránkách →

Zdroje

Digital footprint. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019–05–15]. Dostupné z:

ČERNÝ, Michal. Digitální stopy a digitální identita. Metodický portál RVP [online]. 2011 [cit. 2019–05–15]. Dostupné z:

Right to be forgotten. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019–05–15]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store