Digitální vyloučení

Lenka Malá
Apr 4, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Digitální propast lze popsat jako prostor mezi těmi, kteří mají přístup k digitálním technologiím a umějí s nimi pracovat a těmi, kteří k digitálním technologiím přístup buď nemají a nebo s nimi neumějí (či nechtějí) pracovat. Druhá zmiňovaná skupina se pak ocitá v tzv. digitálním vyloučení. Právě tématem digitálního vyloučení a digitální gramotnosti se zabývá například webová stránka Portál Digi. Právě na ní mě zaujalo rozdělení digitálně vyloučených jedinců. Kdo jsou tedy ti, jež jsou digitálně vyloučeni?

První velkou skupinou digitálně vyloučených jsou uzavření důchodci. Skupina zahrnuje jedince ve věku 60–79 let. Charakteristickým znakem je základní či středoškolské vzdělání bez maturity a s tím spojené nižší příjmy. Jde o konzumenty tradičních médií, oblíbenými zástupci jsou časopisy a televize. Typické je pro ně naprosté uzavření se změnám a technice.

Image for post
Image for post
Uzavření důchodci (Ehrlich, Michalová, & Prokop, 2018)

Další a v pořadí druhou skupinou jsou nemajetní, osamělí, kteří jsou ve věku 60 a více let. Stejně jako v první skupině, i zde mají jedinci povětšinou nízké příjmy i vzdělání. Jejich oblíbenými médii jsou televize a četba bulvárních článků. S technologiemi nepracují, protože vnímají, že mají nedostatek příležitostí.

Image for post
Image for post
Nemajetní, osamělí (Ehrlich, Michalová, & Prokop, 2018)

Třetí je skupina digitálně popálených. Zde jde o segment jedinců, kteří se pohybují ve věku 40–65 let. Typicky mají nižší vzdělání a tím pádem i nižší příjmy. Charakteristické je pro tuto skupinu nadprůměrné sledování televize. S technologiemi se učit nechtějí, protože mají předchozí špatnou zkušenost (většinou v souvislosti s ohrožením jejich soukromí).

Image for post
Image for post
Digitálně popálení (Ehrlich, Michalová, & Prokop, 2018)

Poslední skupinou jsou aktivní důchodci. Tento segment je tvořen jedinci s věkem 60 let a výše. Typicky mají středoškolské vzdělání bez maturity. Charakteristickým médiem pro tuto skupinu je rádio a v menší míře také televize. Obecně mají k technologiím kladný vztah, ale často k nim nemají přístup.

Image for post
Image for post
Aktivní důchodci (Ehrlich, Michalová, & Prokop, 2018)

U všech skupin lze zpozorovat určité společné charakteristiky. Obecně lze konstatovat, že digitálním vyloučením jsou ohrožení lidé vyššího věku a jedinci s nižším vzděláním. Pro další informace doporučuji přečíst následující text: Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Zdroje informací:

Ehrlich, M., Michalová, L., & Prokop, D. (2018). Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením: Sekundární analýza. Dostupné z https://portaldigi.cz/segmentace/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store